Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać i ile kosztuje?

Data dodania: 30.03.2021 | Anna Adamczak–Bugno
pozwolenia na budowę
Facebook Messenger Twitter Mail

Wniosek o pozwolenie na budowę domu lub innego obiektu budowlanego to dokument składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Na jego podstawie urząd może wydać pozwolenie lub zabronić realizacji robót. Ważność pozwolenia na budowę wynosi trzy lata od dnia uprawomocnienia się decyzji.

To, ile kosztuje pozwolenie na budowę, zależy między innymi od wielkości inwestycji oraz tego, kto formalnie wnioskuje o jego wydanie. Jeśli w imieniu inwestora wniosek składa pełnomocnik, to należy uiścić odpowiednią opłatę skarbową. Do wydatków związanych z uzyskaniem pozwolenia trzeba także doliczyć koszty zakupu projektu i wydania map.

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy – czym się różnią?

Wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy (garażu, domu itp.) to dwa rodzaje dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do realizacji większości robót budowlanych. Zgłoszenie prac stanowi uproszczenie formalności poprzedzających budowę. Ten sposób poinformowania urzędu o planowanym rozpoczęciu prac nie wymaga tak długiego okresu oczekiwania na reakcję organu administracji architektoniczno-budowlanej jak w przypadku pozwolenia. Po dokonaniu zgłoszenia inwestor musi odczekać 21 dni, po których może przystąpić do wykonywania prac, o ile nie został wniesiony sprzeciw. Zgłoszenie robót budowlanych jest możliwe w przypadku planowanej inwestycji polegającej między innymi na:

 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której ma zostać wzniesiony;
 • budowie budynku gospodarczego lub rekreacyjnego (np. garażu, wiaty, altany), którego powierzchnia nie przekracza 35 m2;
 • budowie sieci lub przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego;
 • remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego (jeśli roboty te nie wiążą się ze zwiększeniem obszaru oddziaływania danego budynku);
 • dociepleniu obiektu, którego wysokość nie przekracza 25 m;
 • rozbiórce (tylko jeśli budynek nie jest zabytkiem).

Pełna lista inwestycji, których realizacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, znajduje się w ustawie Prawo budowlane (Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, art. 29 ).

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku?

Pozwolenie na budowę można uzyskać po złożeniu formalnego wniosku o jego wydanie. Pismo musi zawierać prawidłowe dane oraz być opatrzone odpowiednimi załącznikami. We wniosku umieszcza się informacje dotyczące przede wszystkim:

 • inwestora i pełnomocnika (jeśli został ustanowiony);
 • przedmiotu i celu planowanej inwestycji;

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę musi zawierać także zaświadczenia potwierdzające aktualne członkostwo projektantów poszczególnych branż we właściwych izbach samorządu zawodowego. Inne wymagane załączniki to:

 • trzy egzemplarze projektu budowlanego zawierającego wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i pozwolenia (przed nowelizacją prawa budowlanego konieczne było złożenie czterech egzemplarzy). Projekt budowlany jest opracowaniem, które tworzy się na podstawie:
 1. właściwego projektu składającego się z projektu zagospodarowania działki i terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego (to ostatnie opracowanie jest potrzebne w momencie przystąpienia do robót budowlanych, nie ma wpływu na wydanie pozwolenia na budowę);
 2. wypisu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (jeśli na danym obszarze nie obowiązuje MPZP);
 3. aktualnej mapy do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę;
 4. wypisu i wyrysu z rejestru gruntów;
 5. warunków przyłączeniowych wydanych przez zarządców odpowiednich sieci (ciepłowniczej, energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej) określających możliwości i sposób przyłączenia nowego budynku;
 6. uzgodnień dotyczących wjazdu na działkę.
 • oświadczenie inwestora potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • oświadczenie sporządzone przez projektanta określające możliwość przyłączenia projektowanego budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej.

 

Przeczytaj także: Działka rekreacyjna – o czym należy wiedzieć?

 

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych oraz wydawanie pozwoleń na budowę leży w gestii właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. W praktyce z reguły jest to jeden z wydziałów starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w danym urzędzie warto zapoznać się z obowiązującymi formularzami dokumentów, a także sprawdzić dokładną listę wymaganych załączników.

Ile jest ważne pozwolenie na budowę? Czy istnieje wykaz wydanych pozwoleń na budowę?

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę w typowych przypadkach trwa do 65 dni (jeśli nie występują braki formalne i materialne). Ważność takiego dokumentu wynosi 3 lata. Oznacza to, że od momentu uprawomocnienia pozwolenia do wykonania robót budowlanych nie może upłynąć więcej niż 36 miesięcy. Ewentualne przerwy w realizacji inwestycji również nie mogą przekraczać tego okresu. Wykaz wydanych pozwoleń na budowę jest prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

PODZIEL SIĘ: