Pozwolenie wodnoprawne – kto je wydaje? Jak uzyskać?

Data dodania: 02.06.2021 | Anna Bartoś
Budynek przy zbiorniku wodnym
Facebook Messenger Twitter Mail

Jeśli planujesz prace przy ujęciu wodnym – na przykład chcesz wykonać staw albo wybudować dom jednorodzinny na obszarze zagrożonym powodzią – będzie ci potrzebne pozwolenie wodnoprawne. Zobacz, ile kosztuje operat wodnoprawny, kto wydaje takie pozwolenie i ile ono kosztuje. 

Pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne podczas prac realizowanych przy ujęciach wodnych – jeziorach, rzekach, strumieniach i innych, ponieważ są one objęte ochroną prawną. 

 

Pozwolenie wodnoprawne – co to jest i co się w nim znajduje?

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, na podstawie której możesz korzystać z wód i wykonywać różnego rodzaju urządzenia wodne. Bez tego pozwolenia nie możesz np. zrobić stawu przy swoim domu czy zbudować przydomowej elektrowni wodnej. Taki dokument może być ci potrzebny także w sytuacji, gdy chcesz podnieść teren swojej działki, wykonać oczyszczalnię ścieków lub zbiornik na deszczówkę.

Pozwolenie wodnoprawne zawiera trzy elementy. Są to: 

 • cel i zakres korzystania z wód;
 • warunki dotyczące wykonania uprawnienia;
 • obowiązki ochrony środowiska, interesów społeczności i gospodarki. 

 

W treści pozwolenia znajdziesz m.in.:

 • informacje o tym, jakie przedsięwzięcia powinieneś wykonać, aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko spowodowany wydaniem pozwolenia wodnoprawnego;
 • termin, w którym zaczniesz korzystać z wód lub wykonasz urządzenia wodne;
 • informacje jaka ilość wody może być pobierana lub wprowadzana (liczba m3 na godzinę, uśredniona dobowa ilość m3 i maksymalna liczba m3 w ciągu roku);
 • w przypadku elektrowni wodnej – wyraźnie opisany tryb pracy urządzenia;
 • zalecany sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń pomiarowych;
 • jeżeli pozwolenie ma być wydane w celu wykonania urządzenia wodnego – opis tego urządzenia wraz z dokładnymi informacjami o jego położeniu (współrzędne geograficzne) i najważniejszymi parametrami urządzenia;
 • obowiązki względem zakładów, które również posiadają pozwolenie wodnoprawne.

 

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne i jak przygotować wniosek?

Pozwolenia wodnoprawne wydają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich i dyrektorzy zarządów zlewni Wód Polskich. O tym, kto wyda twoją decyzję, decyduje to, w jakim celu potrzebujesz pozwolenia. 

Bieg postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z kompletem załączników:

 • operatem wodnoprawnym;
 • decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych (nie każda instytucja jej wymaga);
 • wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (jeśli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania);
 • oceną wodnoprawną. 

 

Pozwolenie wodnoprawne – koszt

Koszt wydania pozwolenia wodnoprawnego wynosi nieco ponad 200 zł. Jeśli jednak decyzja zawiera więcej niż jedno pozwolenie, a zgody różnią się pod względem rodzaju, opłatę trzeba pomnożyć przez liczbę wydanych pozwoleń. Wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego często przewyższają opłatę za wydanie dokumentu. W niektórych wypadkach poniesiesz też (jako inwestor) koszty prowadzonego postępowania ‒ np. w przypadku legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego jest to ok. 4,5 tys. zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Wód Polskich. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Ile kosztuje operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument dołączany do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Cena wykonania operatu jest uzależniona głównie od wielkości obiektu wodnego, liczby związanych z tym dokumentów i tego, czy wykonawca operatu będzie musiał wykonać także projekt budowlany inwestycji. Koszt sporządzenia takiego zestawienia wynosi od 3,5 do 5 tys. zł.

 

Na jaki okres wydawane jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne nie jest decyzją wydawaną bezterminowo. Dokument ten traci swoją ważność po 30 latach, chyba że dotyczy:

 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – w tym przypadku termin obowiązywania wygasa po 10 latach;
 • wydobywania z wód powierzchniowych surowców (np. kamienia, żwiru, piasku i innych) oraz wycinania roślin z wód lub linii brzegowej – pozwolenie unieważnia się po 5 latach;
 • wykonania urządzeń wodnych – nie ma ustaleń dotyczących czasu obowiązywania pozwolenia. 

 

W każdym z przypadków czas ważności liczony jest od dnia, w którym decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego stała się ostateczna. Pamiętaj, że jeśli w ciągu 3 lat od uzyskania dokumentu nie rozpoczniesz prac mających na celu wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie wygaśnie.

PODZIEL SIĘ: