Wniosek o pozwolenie na budowę – ile to kosztuje i trwa?

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Bartoś
Wniosek o pozwolenie na budowę
Facebook Messenger Twitter Mail

Pozwolenie na budowę to dokument umożliwiający rozpoczęcie prac związanych z postawieniem nowego domu. Składając wniosek o pozwolenie na budowę, musisz dołączyć komplet dokumentów, m.in. potwierdzających twoje prawo do dysponowania działką czy uprawnienia projektantów. Prace budowlane musisz rozpocząć w ciągu 3 lat od uprawomocnienia pozwolenia.

Twój wniosek o pozwolenie na budowę zostanie wpisany na ogólnopolski i jawny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę. Lista jest dostępna pod adresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/.

Wniosek o pozwolenie na budowę – skąd go wziąć i co zawiera?

Pozwolenie na budowę wydawane jest po złożeniu wniosku. Jest on zapisywany na gotowym formularzu, który znajdziesz np. na stronie internetowej właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub stacjonarnie w urzędzie. Dokument zawiera twoje dane osobowe, opis inwestycji i jej lokalizację. Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć szereg załączników, które m.in. gwarantują, że prace będą wykonywane zgodnie z prawem budowlanym. Lista dokumentów dołączanych do wniosku jest określona w ustawie Prawo budowlane.  Wśród załączników do wniosku o pozwolenie na budowę powinny  znaleźć się m.in.:

  • projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany budynku;
  • formularz z oświadczeniem inwestora potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument znajdziesz np. na stronie internetowej danego urzędu);
  • oświadczenia projektantów poszczególnych branż, potwierdzające, że opracowania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • kopię decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych;
  • kopię zaświadczeń potwierdzających wpis projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie projektanta, które informuje, czy  budynek może być podłączony do sieci ciepłowniczej;
  • decyzję o warunkach zabudowy (o ile była wydana).

Jeśli wniosek o pozwolenie na budowę składa pełnomocnik, do załączników trzeba dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za przyjęcie dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa. 

Zastanawiasz się, ile kosztuje pozwolenie na budowę? Okazuje się, że w przypadku budynków, które są przeznaczone na cele mieszkaniowe, nie ma opłaty skarbowej (poza ewentualnym nadaniem pełnomocnictwa podczas składania dokumentów w urzędzie). Opłata za pozwolenie na budowę zostanie naliczona w przypadku, gdy jakaś część obiektu jest przeznaczona na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas trzeba zapłacić 1 zł za 1 m² powierzchni.

Kto wydaje pozwolenie na budowę i ile się na nie czeka?

Pozwolenie na budowę jest wydawane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. W praktyce jest to jeden z wydziałów starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego z uwagi na lokalizację inwestycji. Po złożeniu kompletu dokumentów rozpoczyna się proces weryfikacji, który z reguły wieńczy wydanie decyzji o pozwoleniu. Jeśli w trakcie analizy dokumentów urzędnicy znajdą nieprawidłowości lub braki, poinformują cię o obowiązku złożenia uzupełnień lub usunięcia niepoprawności w określonym czasie. Pozwolenie na budowę powinno być wydane maksymalnie do 65 dni od daty złożenia wniosku. Prace na działce możesz rozpocząć nie później niż 3 lata od uzyskania pozwolenia.

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Jeśli na danym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę musisz wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Taka kolejność wynika z zapisów prawa budowlanego. Z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy występujesz zarówno wtedy, gdy planujesz budowę na podstawie pozwolenia na budowę, jak i w sytuacji, gdy będziesz działać na zgłoszenie (jest to możliwe np. w przypadku, jeśli chcesz wznieść dom jednorodzinny, którego obszar mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany lub budynek gospodarczy o powierzchni nieprzekraczającej 35 m²). Taka czynność jest obowiązkowa także w przypadku rozbudowy czy nadbudowy istniejącej nieruchomości. 

Wniosek o wydanie warunków zabudowy należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Jeśli warunki są wydawane w związku z budową obiektu mieszkaniowego, nie zostaniesz obciążony opłatą skarbową. Decyzja powinna być wydana w ciągu dwóch miesięcy, jednak czas ten często się wydłuża, np. z powodu oczekiwania na wydanie właściwych map i opinii. 

Jeżeli urząd wydał niesatysfakcjonujące dla ciebie warunki zabudowy lub odmawia ich ustalenia, masz prawo złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji. Odwołanie możesz złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma w samorządowym kolegium odwoławczym poprzez urząd, który wydał decyzję. Jeżeli jednostką odpowiedzialną na wydanie decyzji był urząd wojewódzki, odwołanie należy złożyć do ministerstwa.

wniosek o pozwolenie

PODZIEL SIĘ: