Ile wynosi ważność pozwolenia na budowę?

Data dodania: 02.07.2021 | Anna Bartoś
inwestorka i architekt na placu budowy
Facebook Messenger Twitter Mail

Wyobraź sobie, że otrzymujesz pozwolenie na budowę, ale przez sytuację rodzinną albo finansową nie możesz od razu rozpocząć prac na działce. Co zrobić w takiej sytuacji? Zobacz, ile jest ważne pozwolenie na budowę i na jak długo możesz przerwać prace na swojej posesji. 

Każda decyzja o pozwoleniu na budowę ma swój okres ważności. Jeśli nie rozpoczniesz prac w odpowiednim terminie, zezwolenie wygaśnie.

 

Ile czasu jest ważne pozwolenie na budowę?

Ustawa Prawo budowlane wyraźnie wskazuje, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna przez 3 lata od dnia wydania pozwolenia. Oznacza to, że jeśli w tym czasie nie zdążysz rozpocząć prac albo przerwiesz je na dłużej niż 3 lata, ważność dokumentu wygaśnie i będziesz w obowiązku ponownie go zdobyć, aby móc kontynuować prace. Zgodnie z przepisami rozpoczęciem prac budowlanych jest podjęcie czynności przygotowawczych. Potwierdza to wpis do dziennika budowy dokonany przez uprawnionego kierownika budowy. Jeśli na pewnym etapie przerwiesz prace, czas przestoju jest liczony od daty ostatniego wpisu w dzienniku budowy.

 

Ważność pozwolenia na budowę minęła – co teraz?

Jeśli twoja decyzja o pozwoleniu na budowę straciła ważność, musisz ponownie ubiegać się o jej wydanie. Oznacza to powtórne przejście przez całą procedurę i wniesienie wymaganych opłat. Trzeba też mieć na uwadze, że jeśli w tym czasie doszło do zmiany przepisów, będziesz musiał dostosować do nich swoją inwestycję. 

W tym celu składasz do odpowiedniej jednostki administracyjnej wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dołączając do niego następujące dokumenty:

  • projekt zagospodarowania terenu (w trzech egzemplarzach); 
  • zaświadczenia potwierdzające uprawnienia projektantów i wpis na listę izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny);
  • projekt architektoniczno-budowlany inwestycji (w trzech egzemplarzach); 
  • decyzję o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Ubiegając się o wydanie wtórnika pozwolenia na budowę, możesz wykorzystać ten sam projekt budowlany, który przedłożyłeś za pierwszym razem. Warunkiem jest jednak nierozpoczęcie żadnych prac na działce. Jeśli zdążyłeś podjąć jakiekolwiek czynności w kierunku realizacji inwestycji, do dokumentów o ponowne wydanie pozwolenia powinieneś dołączyć dokumenty z inwentaryzacji, które udowodnią, jaką część budynku została wykonana i jakie prace trzeba jeszcze przeprowadzić. 

 

Projekt dokumentacji inwentaryzacyjnych powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa budowlanego. Dlatego zanim złożysz dokumenty, upewnij się, że :

  • dane w nowych dokumentach są zgodne z obowiązującymi warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przez ostatnie lata treść poprzednich zapisów mogła ulec zmianom);
  • dołączone zgody, uprawnienia, mapy i opinie nie straciły swojej ważności;
  • parametry jakości energetycznej ścian są zgodne z wymaganiami – każdego roku wprowadzane są bowiem nowe przepisy radykalizujące tę kwestię.

 

Ważność zgłoszenia robót budowlanych

W niektórych przypadkach nie musisz ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę (np. jeśli budujesz altanę ogrodową lub budynek gospodarczy parterowy o powierzchni zabudowy do 35 m²) ‒ wystarczy, że zgłosisz zamiar rozpoczęcia prac i uzyskasz tzw. milczącą zgodę. Jest to uproszczona procedura administracyjna, dzięki której szybciej i sprawniej zaczniesz prace na posesji. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych podobnie jak przy pozwoleniu na budowę masz 3 lata na rozpoczęcie lub przerwanie prac. 

Jeśli upłynie ważność twojego zgłoszenia, ponownie wystąp z zawiadomieniem o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych i złóż komplet aktualnie wymaganych załączników. 

 

Jak długo są ważne warunki zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Co do zasady ważność tego dokumentu jest bezterminowa. Jednak jego obowiązywanie wygasa, gdy dla danej gminy zostaje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i znajdzie się on w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zmiana ta nie będzie mieć jednak zastosowania dla twojej inwestycji, jeśli otrzymałeś już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub gdy upłynął czas na tzw. milczącą zgodę po zgłoszeniu zamiaru budowy. 

Obowiązywanie dokumentu może również wygasnąć, jeśli nie spełnisz warunku określonego w otrzymanych warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy może ulec unieważnieniu tylko wskutek postanowienia wydanego przez organ, który ją wydał. 

 

PODZIEL SIĘ: