Zakończenie budowy – ważne formalności i terminy

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
nowoczesny dom kostka z garażem
Facebook Messenger Twitter Mail

Zakończenie budowy domu wymaga dopełnienia formalności przed przystąpieniem do użytkowania. Finalizacja robót w takim przypadku zazwyczaj wymaga dokonania zgłoszenia do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Jednym z podstawowych załączników składanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy jest oświadczenie kierownika, w którym potwierdza on wykonanie robót zgodnie z przepisami i doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu.

 

Na czym polega zgłoszenie zakończenia budowy domu?

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych polega na złożeniu pisma do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego. Dopełnienia formalności powinieneś dokonać przed planowanym rozpoczęciem użytkowania obiektu.

Zgłoszenie zakończenia robót jest uproszczoną procedurą w odniesieniu do wnioskowania o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zakres dokumentacji w obu przypadkach jest bardzo podobny. Podstawową różnicą jest natomiast fakt, iż w przypadku zgłoszenia nie musi dojść do obowiązkowej kontroli nadzoru budowlanego, a wyrażenie braku sprzeciwu może mieć formę tzw. milczącej zgody. Czas oczekiwania na reakcję organu wynosi 14 dni.

 

Jakie dokumenty uzyskiwane w trakcie wykonywania robót są potrzebne do zgłoszenia zakończenia budowy?

Informacje dotyczące przebiegu procesu budowlanego są zawarte w dzienniku budowy. Podczas realizacji inwestycji gromadzona jest dokumentacja, której zawartość jest niezbędna podczas zgłoszenia zakończenia robót. Do najistotniejszych dokumentów należą:

 • częściowe odbiory robót budowlano-instalacyjnych (przede wszystkim tych, które ulegają zakryciu);
 • umowy zawarte z dostawcami poszczególnych mediów;
 • protokoły odbioru i prób przyłączy i instalacji wewnętrznych.

 

Zakończenie budowy ‒ dokumenty do załączenia

Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robot należy złożyć następujące załączniki:

 • dziennik budowy w oryginale;
 • oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, w którym potwierdza on zgodność zrealizowanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz wytycznymi zawartymi w wydanym pozwoleniu na budowę, a także obowiązującymi przepisami. W dokumencie tym powinna znaleźć się również informacja o zastosowanej metodyce pomiaru powierzchni użytkowej. W przypadku gdy część robót stanowiła odstępstwo od projektu (ważne, aby było to odstępstwo nieistotne ‒ w przeciwnym razie potrzebne byłoby zamienne pozwolenie na budowę), oświadczenie powinno być potwierdzone także przez projektanta (i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony);
 • kopię dokumentacji rysunkowej będącej częścią projektu architektoniczno-budowlanego, na której w widoczny sposób zaznaczono wprowadzone zmiany o charakterze nieistotnym (o klasyfikacji zmian decyduje projektant) oraz opis techniczny zrealizowanych odstępstw;
 • oświadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzające doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i uporządkowaniu go. W sytuacji gdy podczas wykonywania robót doszło do zajęcia drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości gruntowej itp., oświadczenie musi dotyczyć również tychże obszarów;
 • oświadczenie podpisane przez inwestora potwierdzające odpowiednie zagospodarowanie terenów przylegających do inwestycji (jeżeli eksploatacja nowego obiektu jest od niego uzależniona);
 • protokoły przeprowadzonych badań i odbiorów wykonanych przyłączy oraz instalacji umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z założonym przeznaczeniem (dokumenty te muszą być podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia);
 • geodezyjną dokumentację powykonawczą, w której zawarto wyniki inwentaryzacji powykonawczej oraz informację potwierdzającą zgodność usytuowania obiektu z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu lub wskazującą dokonane odstępstwa (autorem takiej dokumentacji może być tylko uprawniony geodeta);
 • potwierdzenie wykonania, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy mediów.

 

Należy pamiętać, że wymienione powyżej dokumenty są niezbędne do zgłoszenia zakończenia procesu inwestycyjnego prowadzonego według dotychczasowej procedury. Aktualnie istnieje bowiem możliwość postępowania zarówno według starych, jak i nowych wytycznych. W sytuacji gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie projektu składającego się z trzech części ‒ projektu architektoniczno-budowlanego, planu zagospodarowania terenu i projektu technicznego, do zgłoszenia o zakończeniu robót trzeba dołączyć projekt techniczny zawierający dane dotyczące ewentualnych zmian wprowadzonych w toku budowy. W takim przypadku załącznikiem nie jest natomiast dziennik budowy ani protokoły sprawdzeń instalacji (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego wykonanie próby szczelności instalacji gazowej).

PODZIEL SIĘ: