Zgłoszenie budowy – dokumenty, pozwolenie, przepisy

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Bartoś
Zgłoszenie budowy
Facebook Messenger Twitter Mail

Zgłoszenie robót budowlanych jest traktowane jako uproszczona procedura w odniesieniu do wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji z wykorzystaniem tego trybu w niektórych przypadkach nie wymaga zatrudnienia kierownika budowy.

Zgłoszenie budowy pozwala na szybsze rozpoczęcie prac niż w przypadku procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na zgłoszenie możesz zbudować m.in. dom mieszkalny jednorodzinny,  altanę ogrodową, garaż czy budynek gospodarczy. Sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia budowy i jak wygląda cały proces.

Prawo budowlane a zgłoszenie budowy

Zgłoszenie budowy domu pozwala szybciej rozpocząć prace na działce. Jeśli ubiegasz się o pozwolenie na budowę, na wydanie decyzji możesz czekać nawet 65 dni, natomiast w przypadku zgłoszenia  czas ten wynosi maksymalnie 21 dni. Jeśli w tym okresie nie otrzymasz żadnego wezwania czy sprzeciwu z urzędu, oznacza to tzw. milczącą zgodę i umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, czyli budowy, przebudowy, montażów, instalacji, remontów lub rozbiórek. 

Przepisy prawa budowlanego nie regulują dokładnego terminu złożenia zgłoszenia robót. . Zgodnie z obowiązującymi wymogami przedłożenie dokumentacji musi nastąpić przed terminem zamierzonego rozpoczęcia prac. W takim przypadku konieczne jest jednak uwzględnienie wspomnianych 21 dni na bieg ustawowego okresu.  W innym przypadku prace przeprowadzone przed uprawomocnieniem się zgłoszenia będą potraktowane jako samowola budowlana i mogą ci przysporzyć wielu nieprzyjemności, np. obowiązku uiszczenia wysokich opłat legalizacyjnych lub przeprowadzenia rozbiórki obiektu.

Zgłoszenie budowy – gdzie je złożyć i jakie dokumenty dołączyć?

Dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy domu, garażu, altany  lub innego obiektu złożysz w organie administracji architektoniczno-budowlanej właściwym dla lokalizacji nieruchomości – czyli w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Formalności składasz w wydziale urbanistyki lub wydziale architektoniczno-budowlanym (w zależności od specyfiki konkretnego urzędu). 

Do złożenia zawiadomienia potrzebujesz formularza informującego o planowanych pracach budowlanych oraz kompletu załączników związanych z planowaną inwestycją. Dokładna lista dokumentów dodatkowych może różnić się w zależności od urzędu, dlatego przed złożeniem formularza najlepiej skontaktować się z właściwą instytucją i sprawdzić, jakich załączników wymaga. Najczęściej do zgłoszenia budowy potrzebne będą następujące dokumenty:

 • oświadczenie o twoim prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • właściwe szkice i rysunki oraz opis  planowanych robót,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
 • projekt architektoniczno-budowlany (dotyczy m.in. przypadków, w których zgłoszenie obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

Zgłoszenie budowy – wzór formularza  i najważniejsze informacje

Formularz dotyczący zgłoszenia  robót budowlanych znajdziesz na stronie internetowej danego urzędu. Wzór wypełnionego dokumentu często jest udostępniany do wglądu stacjonarnie na terenie starostwa. Takie pismo powinno zawierać przede wszystkim informacje o:

 • rodzaju i zakresie prac budowlanych,
 • miejscu i sposobie wykonywania robót,
 • terminie rozpoczęcia prac związanych z budową,
 • danych inwestora i właściwego organu administracyjnego (np. nazwę i adres starostwa),
 • załącznikach składanych wraz z formularzem,
 • danych ewidencyjnych działki, na której będą realizowane prace (np. numer ewidencyjny).

Formularz  zgłoszenia robót budowlanych trzeba własnoręcznie podpisać i dodać informację o dacie oraz miejscu złożenia. Jeśli w trakcie postępowania administracyjnego okaże się, że dokumentacja jest niekompletna, urząd wystąpi z wezwaniem do złożenia uzupełnień. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów jednostka administracyjna sprzeciwi się rozpoczęciu budowy. Jeśli przez 21 dni od daty złożenia zgłoszenia  nie otrzymasz żadnego sprzeciwu, oznacza to możliwość rozpoczęcia prac. Na prace masz trzy lata, licząc od terminu wskazanego przez ciebie w formularzu. Po upływie tego czasu trzeba wystąpić z nowym dokumentem. Gdyby urząd zanegował twoje zgłoszenie w ciągu 14 dni od otrzymania sprzeciwu, możesz złożyć odwołanie.

Co możesz wybudować na zgłoszenie?

Wśród prac, które można wykonywać na zgłoszenie, znajdują się, m.in.:

 • budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane,
 • przebudowa elementów konstrukcyjnych lub przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wykonanie termoizolacji budynków (o wysokości od 12 m do 25 m),
 • budowa i przebudowa sieci m.in.  wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,,
 • budowa altany ogrodowej, wiaty, garażu, tarasu parterowego domku letniskowego i budynków gospodarczych (o powierzchni do 35 m²).

Zgłoszenie budowy – prace bez kierownika

Budowa na zgłoszenie ma wiele zalet. Poza krótszym czasem oczekiwania w niektórych przypadkach nie wymaga zatrudnienia kierownika budowy, co wiąże się z oszczędnościami finansowymi, ani prowadzenia dziennika budowy.  

W sytuacji, gdy inwestycja ma dotyczyć budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestor ma możliwość rezygnacji z zatrudnienia kierownika budowy, jeśli powierzchnia zabudowy obiektu nie przekracza 70 m² i posiada on nie więcej niż 2 kondygnacje. Dodatkowym warunkiem jest pozostanie całego obszaru oddziaływania budynku na działce, na której został on zaprojektowany oraz potwierdzenie, że budowa służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli inwestor skorzysta ze wskazanej opcji, przejmuje na siebie odpowiedzialność za realizowane roboty, składając odpowiednie oświadczenia.

PODZIEL SIĘ: