Budowa domu – formalności związane z zakończeniem budowy i odbiorem domu

Data dodania: 11.07.2018 | Anna Adamczak–Bugno
Facebook Messenger Twitter Mail

Kiedy po długich miesiącach budowa domu ma się ku końcowi, nadchodzi wreszcie moment, kiedy można oficjalnie uznać, że dom jest gotowy do użytkowania. Aby odbiór budynku mieszkalnego był zgodny z prawem, trzeba przeprowadzić kilka ostatnich formalności.

Zakończenie budowy powinno odbyć się bez problemów, jeżeli budowa domu przebiegała zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, a dziennik budowy prowadzono rzetelnie. Zakończenie budowy domu powinno nastąpić, gdy prace budowlane zostały zakończone i zamierzamy przystąpić do użytkowania budynku. Chociaż nie ma na to ustalonego przepisami terminu, pamiętajmy, że za zamieszkanie w domu bez formalnego zgłoszenia zakończenia budowy w odpowiednim urzędzie grozi kara.

Zgłoszenie o zakończeniu budowy domu

Aby formalnie zamknąć budowę domu i rozpocząć jego użytkowanie, w większości przypadków wystarczy zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. Po złożeniu kompletnej dokumentacji urząd ma 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli to nie nastąpi, można śmiało zamieszkać w domu.

Zakończenie budowy domu – wymagane dokumenty do odbioru

Wraz z formularzem zakończenia robót należy złożyć następujące załączniki:

  • dziennik budowy (oryginał) wraz ze wpisem zamykającym budowę;
  • projekt techniczny uwzględniający wprowadzone zmiany o charakterze nieistotnym (zmiany istotne muszą być poprzedzone dodatkowymi formalnościami);
  • kopie rysunków z projektu zagospodarowania terenu lub działki albo projektu architektoniczno-budowlanego z naniesionymi zmianami o charakterze nieistotnym (jeśli zostały wykonane) i ewentualnym opisem zmian;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i odpowiednimi przepisami;
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu otoczenia obiektu do należytego stanu;
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
  • protokoły odbiorów i sprawdzeń wszelkich przyłączy i instalacji;
  • protokoły odbiorów i sprawdzeń urządzeń technicznych podlegających pod UDT;
  • potwierdzenia odbioru przyłączy przez uprawnione jednostki.

Zakończenie budowy domu – pozwolenie na użytkowanie

Czasami do zamieszkania w budynku konieczne jest pozwolenie na użytkowanie. Jest ono niezbędne między innymi w sytuacji, kiedy organ administracji architektoniczno-budowlanej nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę, w przypadku gdy prowadzone prace mają na celu legalizację samowoli budowlanej albo wtedy, gdy obiekt ma być oddany do użytku przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych.

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie trzeba złożyć same dokumenty co do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Należy również przedstawić dokumentację potwierdzającą brak sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej, które wcześniej muszą zostać poinformowane o finalizacji budowy.

Kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego

Składając wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu, spodziewajmy się kontroli przedstawiciela PINB. Procedura kontrolna powinna zostać zrealizowana w ciągu 21 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. W ciągu siedmiu dni od tej daty musi przesłać zawiadomienie o terminie kontroli. W trakcie jej przeprowadzania inwestor powinien być na budowie.

Inspektor oceni zgodność parametrów wykonanego obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, dokumentacją techniczną oraz projektem zagospodarowania działki lub terenu. Liczą się wszelkie istotne odstępstwa od projektu. Są to między innymi: inna niż w projekcie kubatura budynku, inna powierzchnia zabudowy, inna wysokość, inne wymiary podstawy domu, inna liczba kondygnacji, zmiany sposobu wykorzystania obiektu lub jego części, odstępstwa od miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy.

W sytuacji, gdy nie zostaną stwierdzone żadne istotne odstępstwa, organ nadzoru wyda pozwolenie na użytkowanie. Gdy jednak dopatrzył się uchybień, poniesiemy kary finansowe. Mogą się one kumulować. W takim przypadku nie ma możliwości rozpoczęcia formalnego użytkowania obiektu. Niezbędne może okazać się przygotowanie zamiennej dokumentacji, uwzględniającej odstępstwa, których się dopuszczono. Inspektor ma prawo zarządzenia wykonania w określonym czasie robót budowlanych, których celem będzie doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z prawem. Będą one później poddane kontroli. W skrajnym przypadku, gdy polecenia organu nadzoru nie zostaną wprowadzone w życie, Inspektor ma prawo zarządzenia rozbiórki całego budynku lub jego fragmentu.

PODZIEL SIĘ: