Budowa domu – formalności związane z zakończeniem budowy i odbiorem domu

Data dodania: 11.07.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Po długich miesiącach budowa domu ma się ku końcowi – nadchodzi wreszcie moment, kiedy to można oficjalnie uznać, że dom jest gotowy do użytkowania. Aby odbiór budynku mieszkalnego był zgodny z prawem, trzeba załatwić kilka ostatnich formalności.

Zakończenie budowy powinno odbyć się bez problemów, jeżeli tylko budowa domu przebiegała zgodnie z projektem, harmonogramem i przepisami, a dziennik budowy prowadzono rzetelnie. Zakończenie budowy domu powinno nastąpić, gdy prace budowlane zostały zakończone i zamierzamy przystąpić do użytkowania budynku. Chociaż nie ma na to ustalonego przepisami terminu, pamiętajmy, że za zamieszkanie w domu, o zakończeniu budowy, którego nie poinformowano odpowiednich urzędów, grozi kara.

 

Zgłoszenie o zakończeniu budowy domu

Aby formalnie zamknąć budowę domu i rozpocząć jego użytkowanie, trzeba zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ma on 21 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu. Jeśli to nie nastąpi, można śmiało zamieszkać w domu.

Jednak zwyczajowo jest wysyłana do inwestora kserokopia złożonego zawiadomienia z adnotacją, że Inspektor nie wniósł sprzeciwu. Będzie potrzebna – choćby, gdy przyjdzie się zameldować w nowym miejscu albo gdy zgłosimy się do urzędu miasta lub gminy z wnioskiem o nadanie budynkowi numeru. W tym drugim przypadku, oprócz wymienionej kserokopii, potrzebna będzie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz kopia tytułu prawnego do nieruchomości (na przykład wypis z księgi wieczystej). Wysłanie zawiadomienia to za mało – z formalnego punktu widzenia trzeba do niego załączyć jeszcze niezbędne dokumenty.

 

Zakończenie budowy domu – wymagane dokumenty do odbioru

Dokumenty warto gromadzić na bieżąco i pilnować, żeby nic nie zaginęło. Konieczne są więc:

  • dziennik budowy (oryginał) wraz z wpisem zamykającym budowę;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i odpowiednimi przepisami;
  • podpisana przez kierownika budowy informacja o tym, że wykonał pomiary powierzchni użytkowej budynku w sposób, jaki określa rozporządzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku;
  • jeśli w trakcie budowy wprowadzono w stosunku do projektu tak zwane zmiany nieistotne, trzeba dołączyć kopie rysunków projektowych, na których są one naniesione. Warto też załączyć opis wyjaśniający cel i zakres tych zmian. W takiej sytuacji projektant dokonujący poprawek musi złożyć podpis na oświadczeniu wystawianym przez kierownika budowy. Powinien się tam znaleźć również podpis inspektora nadzoru, jeśli był zatrudniany;
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w formie mapki). Sporządza ją uprawniony geodeta, za odpowiednią opłatą. Pamiętajmy, że od zamówienia takiej mapy do jej otrzymania może minąć nawet 2 miesiące;
  • protokoły odbioru wszelkich przyłączy – kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych, albo umowy podpisane z dostawcami mediów (mogą to być kserokopie);
  • protokół odbioru instalacji gazowej, jeśli oczywiście będzie ona w budynku.  Wystawi go instalator mający do tego uprawnienia, po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji (może być kserokopia);
  • protokoły odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych (może to być kserokopia);
  • jeśli dom nie będzie podłączony do kanalizacji, trzeba dołączyć atest higieniczny szamba, czyli zbiornika bezodpływowego, wystawiony przez jego producenta;
  • jeśli będziemy korzystać z własnego ujęcia wody pitnej, konieczne jest dołączenie wyniku laboratoryjnego badania potwierdzającego jej zdatność do spożycia; 

Do zgłoszenia nie trzeba dołączać świadectwa energetycznego, czyli oceny charakterystyki energetycznej budynku. Zawiera ono cenną informację – ile energii w kWh/m2/rok będzie potrzeba do ogrzania budynku, podgrzania wody, wentylacji lub klimatyzacji. Dokument taki będzie potrzebny dopiero wówczas, gdy zechcemy dom wynająć lub sprzedać.

 

Zakończenie budowy domu – pozwolenie na użytkowanie

Czasami, żeby zamieszkać w budynku, konieczne jest pozwolenie na użytkowanie. Okaże się niezbędne, kiedy dom wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, gdy nadzór budowlany nałożył taki obowiązek na inwestora w decyzji legalizacji samowoli budowlanej albo wtedy, gdy obiekt ma być oddany do użytku przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych – na przykład oddanie do użytku poddasza mieszkalnego odłożono na dalszy termin.

W tym przypadku Inspektor Nadzoru Budowlanego określi czas, jaki inwestor będzie miał na sfinalizowanie tego etapu budowy. Musi jednak być zapewnione odprowadzenie ścieków (kanalizacja, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków). Po zakończeniu inwestycji trzeba będzie poinformować o tym nadzór budowlany.

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie dołącza się te same dokumenty, co do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto dołącza się oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej, które to instytucje należy wcześniej poinformować o zakończeniu budowy.

 

Kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego

Składając wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu spodziewajmy się kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na jej przeprowadzenie ma on 21 dni od złożenia wniosku. W ciągu siedmiu dni od tej daty musi przysłać zawiadomienie o terminie kontroli. W trakcie jej przeprowadzania inwestor powinien być na budowie.

Inspektor sprawdzi zgodność budynku z projektem budowlanym oraz planem zagospodarowania działki. Liczyć się będą wszelkie istotne odstępstwa od projektu. Są to między innymi: inna niż w projekcie kubatura budynku, inna powierzchnia zabudowy, inna wysokość, inne wymiary podstawy domu, inna liczba kondygnacji, zmiany sposobu wykorzystania obiektu lub jego części, odstępstwa od miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli Inspektor nie stwierdzi żadnych uchybień, wyda pozwolenie na użytkowanie. Gdy jednak dopatrzy się uchybień, poniesiemy kary finansowe. Mogą się one kumulować. Nie otrzymamy też pozwolenia na użytkowanie. Niezbędne może także okazać się przygotowanie projektu zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikłe z wykonanych robót. Inspektor może również zarządzić wykonanie w określonym czasie takich robót budowlanych, które doprowadzą dom do stanu zgodnego z prawem. Przybędzie później, aby go skontrolować. W skrajnych przypadkach, gdy inwestor nie zastosuje się do jego poleceń, inspektor ma prawo zarządzić nawet rozbiórkę całego budynku lub jego części. 

PODZIEL SIĘ: