Budowa domu – zestawienie najważniejszych formalności w 2020 roku

Data dodania: 10.03.2020 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Choć od kilku lat przepisy budowlane są łagodniejsze dla inwestorów, to budowa domu wciąż wymaga od nas dopełnienia kilku formalności.

 

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Tę kwestię musimy rozwiązać już na starcie. Jeśli obszar oddziaływania naszego przyszłego domu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, możemy budować bez uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Pod pojęciem „obszar oddziaływania” kryje się teren wokół budowanego domu, wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych (warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie środowiska, ochrony zabytków czy prawa wodnego), wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W każdym przypadku obszar oddziaływania jest inny, ponieważ każdy ma inną działkę i o innych parametrach buduje dom. Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie domu, informację o obszarze oddziaływania obiektu umieszcza on w projekcie dokumentacji budowlanej.

Jeśli obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę lub działki, na których dom został zaprojektowany albo konieczne będzie przeprowadzenie tzw. postępowania środowiskowego, bo działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody, zgłoszenie nie wystarczy. Wówczas trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę.

 

Adaptacja projektu

W tym przypadku formalności dotyczą dopasowania projektu naszego domu do konkretnej działki. Tak będzie, gdy kupiliśmy projekt gotowy (jeśli zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny, tym wszystkim od razu zajmie się architekt). Adaptacja projektu to sporządzenie na aktualnej mapie projektu zagospodarowania działki, obejmującego określenie między innymi granic terenu, usytuowania istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. W projekcie musi się również znaleźć informacja o obszarze oddziaływania danego obiektu na inne nieruchomości. Podsumowując – adaptacja to dostosowanie zakupionego projektu gotowego do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Formalności dotyczące podłączenia mediów

Chodzi tu głównie o prąd i wodę – dokumenty w tych sprawach można składać tuż po zakupie działki. Są to konkretnie wnioski o wydanie technicznych warunków przyłączeniowych do sieci. Z nich dowiemy się, jakie parametry musi mieć przyłącze, w jaki sposób można je wykonać oraz jaki będzie przewidywany koszt prac. Wykonanie przyłączy również jest zwolnione z uzyskania pozwolenia, nie trzeba też zgłaszać tych prac w miejscowym urzędzie.

 

Koniec budowy

Na tym etapie będziemy musieli zdobyć pozwolenie na użytkowanie domu ewentualnie złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie wymagane jest m.in. w sytuacji, gdy budynek stawialiśmy na podstawie pozwolenia na budowę. Jeśli naszą inwestycję realizowaliśmy na zgłoszenie, wystarczy zawiadomienie.

Dokumenty składa się w powiatowym lub wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Milcząca zgoda organu oznacza brak zastrzeżeń co do użytkowania budynku.

Ostatnią formalnością jest nadanie z urzędu gminy bądź miasta numeru porządkowego budynku. Kiedy uzyskamy przydzielony numer, możemy legalnie zamieszkać w domu.

PODZIEL SIĘ: