Projekt zamienny – co to jest? Co zawiera?

Data dodania: 02.07.2021 | Anna Adamczak–Bugno
projekt budowlany zamienny
Facebook Messenger Twitter Mail

Projekt budowlany zamienny jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę. Bez niego nie można wcielić w życie istotnych zmian odnoszących się do zatwierdzonej dokumentacji.

Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji inwestycji w odniesieniu do zatwierdzonego projektu budowlanego mogą mieć charakter nieistotny lub istotny. Osobą podejmującą decyzję dotyczącą kwalifikacji zmian jest projektant.

 

Czym jest projekt zamienny?

Projekt zamienny to dokumentacja wykonywana w sytuacji, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych konieczne jest wykonanie prac będących istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (stanowiącego część dokumentacji składanej z wnioskiem o pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót).

Projekt budowlany zamienny musi uwzględniać wszystkie zmiany odnoszące się do wykonanych robót budowlanych oraz niezbędne prace, które mają na celu doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Podczas opracowywania projektu zamiennego projektant może korzystać z wcześniej wykonanej dokumentacji technicznej, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone prawa autorskie i zostanie potwierdzona aktualność dokumentacji.

Należy pamiętać, że zmiany istotne mogą zostać fizycznie wykonane dopiero po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę. W przeciwnym razie takie działania zostaną uznane za samowolę budowlaną skutkującej między innymi dotkliwymi karami finansowymi.

Jeśli budowa prowadzona na podstawie zgłoszenia robót wymaga wprowadzenia zmian istotnych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego całego zamierzenia.

 

Jakie zmiany wymagają wykonania projektu zamiennego?

Istotne zmiany, które wymagają sporządzenia projektu zamiennego i wystąpienia z wnioskiem o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę, dotyczą:

  • odstępstw w odniesieniu do projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  • odstępstw dotyczących charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (kubatury, wysokości, szerokości, długości, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji);
  • odstępstw od planowanego sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
  • odstępstw odnoszących się do konieczności zapewnienia właściwych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne;
  • odstępstw od wytycznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy;
  • odstępstw wiążących się z koniecznością uzyskania odrębnych opinii, pozwoleń i uzgodnień, które są wymagane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

 

Osobą uprawnioną do występowania o zmiany dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych do inwestora jest zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Należy pamiętać, że w przypadku gdy roboty budowlane są prowadzone w sposób niezgodny z zatwierdzonym projektem, projektant, dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, może wstrzymać prace. 

 

Kto decyduje o tym, czy zmiany wymagają wykonania projektu zamiennego?

Kwalifikacja zmian wprowadzanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych odnoszących się do zatwierdzonego projektu budowlanego leży po stronie projektanta. Jeśli analizujący dokumentację powykonawczą urząd stwierdzi, że projektujący popełnił błąd, a zamiana, która została uznana za nieistotną, w rzeczywistości powinna zostać zakwalifikowana jako istotne odstępstwo, zostaną wyciągnięte konsekwencje analogiczne jak w przypadku samowolnego odstąpienia. W takiej sytuacji inwestor musi dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od projektanta.

 

Jakie zmiany w odniesieniu do projektu są nieistotne?

Jak wspomniano powyżej, nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagają wykonania projektu zamiennego. Do zmian nieistotnych zalicza się modyfikacje odnoszące się do charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, które nie przekraczają więcej niż 2% w odniesieniu do pierwotnych założeń (kwestia ta nie dotyczy obiektów liniowych). Należy pamiętać, że po dokonaniu zmiany nieistotnej budynek również musi spełniać wymogi zawarte w prawie, tzn. powinien mieć założony obszar oddziaływania, spełniać warunki umożliwiające korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne, nie zmieniać planowanego sposobu użytkowania, być zgodny z wymogami planów miejscowych oraz wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

Nieistotne zmiany w odniesieniu do pierwotnego projektu budowlanego muszą zostać naniesione w dokumentacji. Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego opracowania powinny zostać naniesione podczas wykonywania dokumentacji powykonawczej czerwonym kolorem na kopiach rysunków wchodzących w skład potwierdzonego opracowania projektowego.

PODZIEL SIĘ: