Regulamin korzystania z serwisu internetowego Budogram

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, udostępnionego przez Administratora na rzecz Użytkowników. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu. 
 2. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 Definicje 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

Administrator – właściciel serwisu budogram.pl – spółka działająca pod firmą Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w 03-736 Warszawa, Plac Konesera 8, NIP 841-10-03-837, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000088098. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: kontakt@budogram.pl

Serwis – strony i podstrony internetowe, i inne narzędzia internetowe służące do komunikacji pomiędzy Użytkownikami, udostępniane za pośrednictwem sieci internet przez spółkę pod firmą Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., które dostępne są pod adresem www.budogram.pl.

Strona www – strona www.budogram.pl.

Moderator – osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników. 

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza. 

Login – wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. 

Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są w Serwisie. 

Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi, w ramach Serwisu, możliwości komunikacji z innymi Użytkownikami, w tym w ramach Strony www oraz zadania pytań przez udostępnione formularze kontaktowe. Usługi obejmują także publikację danych w Serwisie, w tym na Stronie www.

Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu; bądź w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3 Korzystanie z serwisu – zasady ogólne 

 1. Za pośrednictwem Strony www Użytkownik może skorzystać z następujących usług świadczonych przez Administratora: 
  1. formularza kontaktowego umożliwiającego zadanie pytań certyfikowanym Wykonawcom Dryfix, współpracującym z Administratorem;
  2. formularza kontaktowego umożliwiającego zadanie pytań bezpośrednio ekspertom Administratora;
  3. Usług dostępnych po zarejestrowaniu się w Serwisie.

   

 2. Użytkownik może: 
  1. zmienić lub usunąć dane Użytkownika w Profilu za pomocą opcji Konta; 
  2. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu. 
 3.  

 4. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów; 
  2. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób; 
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Serwisu, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 6.  

 7. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest: 
  1. dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  2. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej; 
  3. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej; 
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich; 
  5. umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 
  6. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; 
  7. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie; 
  8. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów; 
  9. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu; 
  10. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem; 
  11. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika. 
 8.  

 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.
 10. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożony Ban. 
 11. Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Serwisu może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, mogą również zostać usunięte z Serwisu wszystkie informacje o Użytkowniku. 
 12. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, z jednoczesnym powiadomieniu Użytkownika. 

 

§ 4 Korzystanie z Serwisu – wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze strony www niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w § 4 ust 1. 

 

§ 5 Formularze kontaktowe

 1. Dostęp do formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności nie wymaga rejestracji w Serwisie oraz logowania.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do formularzy kontaktowych na czas nieoznaczony.
 3. Formularze kontaktowe służą wyłącznie do korespondencji związanej z kwestiami budowlano-projektowymi oraz produktami i usługami oferowanymi przez Administratora.
 4. W ramach formularzy kontaktowych możliwe jest zadanie pytania bezpośrednio do ekspertów Administratora lub zaufanych Wykonawców Dryfix. W trym celu niezbędne jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem, podanie danych osobowych wskazanych w formularzu oraz treści zapytania Użytkownika a także udzielenie dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych (jeśli wymaga tego formularz). Wysłanie zapytania Użytkownik potwierdza klikając we właściwy przycisk potwierdzający widoczny pod formularzem.
 5. Odpowiedź na pytanie udzielone przez Użytkownika zostanie mu udzielona bezpośrednio na wskazany przez niego adres e-mail.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego zapytania złożonego za pomocą formularza kontaktowego. W tym celu, zależnie od tego kto był adresatem zapytania Użytkownika, powinien skontaktować się z Administratorem lub odpowiednio certyfikowanym Wykonawcą Dryfix. Po usunięciu zapytania nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego złożenia zapytania za pomocą jednego z formularzy kontaktowych przez tego samego Użytkownika.

 

§ 6 Rejestracja w Serwisie 

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika. 
 2. Podczas procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią całego Regulaminu, a następnie oświadczyć, że akceptuje treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik akceptuje jednocześnie, że jego Login, miejsce i czas aktywności będą publikowane w Serwisie (np. przy dodanych przez Użytkownika materiałach). Dla pozostałych Użytkowników Serwisu widoczny będzie także profil danego Użytkownika, a także inne informacje zawarte w opublikowanych przez niego komentarzach.
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, o usługach i produktach Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., dotyczącej Serwisu lub działalności Administratora.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Banem. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła do Konta. 
 6. Do swojego Konta Użytkownik może się zalogować używając adresu e-mail oraz hasła ustalonego podczas rejestracji bądź poprzez swoje konto Facebook lub Google.
 7. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu. 
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Administrator zobowiązuje się do usunięcia konta użytkowania. Przy czym wszelkie komentarze, wpisy oraz wszelka aktywność Użytkownika w serwisie zostaje przez Administratora zanonimizowana. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika. 

 

§ 7 Konto 

 1. Posiadanie przez Użytkownika w Serwisie Konta, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie fotografii i innych dozwolonych Regulaminem materiałów jest bezpłatne.
 2. Użytkownikowi zostają udostępnione w Serwisie następujące funkcje:
  1. w module Profil, Użytkownik może zarządzać swoim profilem, blokować powiadomienia od wybranych użytkowników itp.;
  2. w module Dziennik, Użytkownik ma m.in. możliwość utworzenia swojego dziennika budowy, zamieszczania wpisów, jak również dodawania fotografii, filmów do dziennika budowy, edytowania wpisów w dzienniku budowy, w module Dzienniki Budów, Użytkownik może przeglądać dzienniki budowy innych użytkowników oraz filtrować dzienniki według wybranych kryteriów;
  3. w module Porady, Użytkownik może przeglądać porady do swojego etapu budowy;
  4. w module Komentarze, Użytkownik może zadawać pytania do wpisu do dziennika innego użytkownika, może odpowiadać na pytania innych użytkowników, przeglądać swoją ostatnią aktywność;
  5. w module Powiadomienia, Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowej poradzie, jak również o nowej wiadomości, może przeglądać dotychczasowe powiadomienia, jak również wiadomości;
  6. Użytkownik może zapoznać się z modułem Jak to Działa, jak również z Polityką Prywatności, Polityką cookies i i Regulaminem Serwisu
 3.  

 4. Użytkownik może udzielać odpowiedzi na przesłane pytania oraz może zadawać pytania Ekspertom oraz przeglądać popularne porady udzielone przez Ekspertów.
 5. Konta nieużywane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego logowania, mogą zostać usunięte po uprzednim powiadomieniu Użytkownika.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny przy jednoczesnym powiadomieniu Użytkownika o tym fakcie.
 7. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie.
 8. Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu. 
 9. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu za pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika. 
 10. Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku ich zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności. 
 11. Informacje i inne materiały umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu. 
 12. Administrator świadomie nie udostępni Loginu osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta bez świadomego udziału Administratora. 
 13. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora. 
 14. Administrator w ramach zarządzania Serwisem może przeglądać listę użytkowników, moderować wpisy dzienników, zablokować konto danego użytkownika, moderować komentarze. 

 

§ 8 Fotografie, filmy, inne utwory

 1. Użytkownik zamieszczając fotografie, filmy lub inne utwory (np. teksty) w rozumieniu prawa autorskiego w Serwisie oświadcza, że: 
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii, filmu, utworu w Serwisie i ich publiczne udostępnienie w ten sposób; 
  2. fotografia, film, utwór ani ich zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich; 
  3. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zamieszczonych fotografii, filmów, utworów, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii, filmów, utworów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018poz. 1191 z późn. zm.). 
 2.  

 3. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. 
 4. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania/modyfikacji fotografii, filmu, utworów, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie. 
 5. Fotografia, film może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować fotografię, film, utwór. 
 6. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii, filmów, utworów z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie, filmy, utwory jednakowe lub podobne. 
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii, filmów, utworów. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik. 
 8. Zabronione jest również zamieszczanie fotografii, filmów, utworów o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym lub obrażającym przekonania i poglądy polityczne. Administratorzy mogą usunąć fotografie, filmy, utwory subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii, filmów, utworów naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta. 

 

§ 9 Odpowiedzialność Administratora i reklamacje 

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii innych materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich. 
 7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody. 
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. 
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników. 
 11. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail:kontakt@budogram.pl 
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie tych reklamacji które zostaną zgłoszone w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot. 
 13. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia. 
 14. Reklamacja powinna zawierać: 
  1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika lub dane Użytkownika korzystającego z formularza kontaktowego), 
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. 
 15.  

 16. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania przez Administratora. 
 17. Użytkownik ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy m.in. do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego m.in. zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy świadczenia usług.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych i polityka cookies

 1. Administrator jest także administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności, zaś informacje o wykorzystywaniu w ramach Serwisu plików cookies w Polityce cookies.

 

§ 11 Zmiany Regulaminu 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie stronie www.budogram.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Regulamin wchodzi w życie wraz z opublikowaniem go na stronie www.budogram.pl
 3. Po ukazaniu się na stronie www.budogram.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Konto i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 
 5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika.

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.