Dziennik budowy – co zawiera i jak go wypełnić?

Data dodania: 16.12.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Niezależnie od tego, czy budujemy dom na podstawie zgłoszenia, czy pozwolenia na budowę, musimy prowadzić dziennik budowy.

Dziennik budowy to urzędowy dokument, w którym powinny się znaleźć zapisy dotyczące wszystkich etapów i zdarzeń, jakie miały miejsce na budowie. To inaczej mówiąc książka budowy, bez której nie możemy rozpocząć prac, choć przepisy prawa budowlanego wskazują obiekty, co do których jej prowadzenie nie jest wymagane, np. wiata garażowa czy przydomowy ganek. Ale uwaga: niezwykle istotne jest, aby zachować chronologię zdarzeń poszczególnych prac, tak aby nie można było dokonywać uzupełnień.

 

Kto wydaje dziennik budowy?

Dokument ten otrzymamy we właściwym starostwie, po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Gotowy, zarejestrowany dziennik zwykle możemy odebrać po kilku dniach. Poszczególne jego strony mają naniesione pieczęcie, uniemożliwiające kserowanie kart dziennika.

Dziennik budowy możemy też dostać w pracowni architektonicznej, kupując gotowy projekt domu. Czasem znajdziemy go też w centrach budowlanych. W takich przypadkach i tak musimy później udać się do urzędu po rejestrację dziennika i pieczątki.

 

Wpisy do dziennika budowy

Na stronie tytułowej dziennika znajdziemy następujące informacje: jego numer, datę wydania i liczbę stron, rodzaj i adres budowy, numer i datę zgłoszenia budowy (lub numer i datę pozwolenia na budowę, jeśli było wymagane) oraz imię i nazwisko inwestora.

Na pierwszej inwestor zamieszcza swoje dane oraz dane osób odpowiedzialnych za kierownictwo budowy, a także nadzór autorski i inwestorski, podając jednocześnie ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te muszą czytelnie podpisać się, potwierdzając powierzone im obowiązki.

Na kolejnych stronach wpisywane są informacje dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy, np. wytyczenie fundamentów, stawianie ścian, wykonanie stropu, wykonanie więźby, poszycia dachu, wstawienie okien dachowych.

Wpisów w dzienniku budowy może dokonać tylko i włącznie osoba do tego uprawniona, a więc wspomniany kierownik budowy, inspektor nadzoru, projektant, a także inne osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do przestrzegania przepisów na budowie.

Na liście osób mogących dokonywać wpisów jest także sam inwestor bądź upoważniona przez niego osoba. Warto zaznaczyć, że za poświadczenie nieprawdy, czyli wpis niezgodny ze stanem faktycznym, grozi kara finansowa lub nawet kara pozbawienia wolności.

Każdy wpis musi być opatrzony sygnaturą podpisującego (imię, nazwisko, data, wykonywana funkcja). Zapisy w dzienniku budowy zarówno na oryginałach, jak i kopiach stron muszą być czytelne i trwałe. Kiedy będziemy chcieli nanieść poprawki, trzeba błędny tekst wyraźnie skreślić i wprowadzić poprawną treść wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.

W sytuacji, kiedy zgubimy dziennik budowy lub ulegnie on uszkodzeniu, musimy złożyć wniosek o wydanie nowego. Następnie ponownie odtwarzamy przebieg budowy od momentu jej rozpoczęcia do chwili straty dziennika. Jest to niełatwe zadanie, ale konieczne, gdyż bez dziennika budowy nie można formalnie zgłosić naszego nowego domu do użytkowania.

PODZIEL SIĘ: