Projekt zagospodarowania terenu budowlanego – porady

Data dodania: 25.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
rzut działki budowlanej
Facebook Messenger Twitter Mail

Plan, a właściwie projekt zagospodarowania terenu działki to jedna z części składowych projektu budowlanego składanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zawartość projektu zagospodarowania musi być zgodna z wytycznymi wynikającymi ze studium uwarunkowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania terenu jest definiowany przez prawo budowlane i rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie tego typu składa się z części graficznej w formie mapy i części opisowej.

 

Czym jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu jest nieodłączną częścią projektu budowlanego, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Wymogi dotyczące takiego opracowania projektowego są zawarte między innymi w prawie budowlanym. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego każdy projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu, który zostanie sporządzony na obowiązującej mapie do celów projektowych lub jej kopii (w takim przypadku powielony egzemplarz musi zostać potwierdzony za zgodność z oryginałem). Na planie zagospodarowania powinny zostać naniesione granice nieruchomości gruntowej. Konieczne jest także uwzględnienie lokalizacji istniejącej zabudowy oraz wrysowanie projektowanego budynku. Naniesienie na mapę dotyczy również sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń lub instalacji służących odprowadzaniu ścieków. Istotny na planie jest układ komunikacyjny oraz rozkład terenów zielonych. Osoba sporządzająca plan powinna uwzględnić na mapie punkty charakterystyczne, a także wymiary i rzędne oraz podać odległości pomiędzy obiektami odnoszące się zarówno do zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.

Dokładne wytyczne dotyczące projektu zagospodarowania terenu są zawarte w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami tego dokumentu każdy plan zagospodarowania powinien składać się z części graficznej i opisowej. Skala mapy, na której należy sporządzić projekt, z reguły wynosi 1:500. Warto pamiętać, że w przypadku większych inwestycji lub takich, które oddziałują na znaczną powierzchnię, dopuszcza się mapy zasadnicze o podziałce 1:1000.

 

Kto sporządza plan zagospodarowania terenu?

Osobą uprawnioną do sporządzenia planu zagospodarowania terenu jest projektant posiadający uprawnienia w wymaganym zakresie oraz będący członkiem jednej z izb samorządu zawodowego. Jeśli inwestor planuje zamówienie indywidualnego projektu domu, kwestią tą z reguły zajmuje się ten sam architekt, który sporządza pozostałą część branży architektonicznej. Jeśli natomiast zamawiający kupuje gotowe opracowanie w formie projektu typowego domu, usługę sporządzenia planu zagospodarowania musi zamówić u lokalnego architekta.

Bez względu na to, czy projekt został wykonany jako indywidualne opracowanie, czy jest typowy, projekt zagospodarowania terenu musi uwzględniać wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Należy pamiętać, że właśnie na podstawie danych przedstawionych w tej części opracowania w łatwy sposób można ocenić, czy planowany budynek spełnia wytyczne wynikające ze studium uwarunkowań przestrzennego danego obszaru. Dzięki temu organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawnie weryfikuje zgodność projektu i decyduje o dalszym toku postępowania.

Cena projektu zagospodarowania terenu jest zależna od kilku czynników. Jednym z podstawowych jest wielkość inwestycji oraz stopień jej oddziaływania na sąsiednie obszary. Szacuje się, że koszt wykonania planu może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

 

Zagospodarowanie terenu wokół domu a zagospodarowanie budowy

Zagospodarowanie terenu wokół domu a zagospodarowanie budowy nie są ze sobą powiązane. Jak już wspomniano, pierwsza kwestia dotyczy doprowadzenia terenu wokół obiektu do stanu odpowiadającego wytycznym zawartym w projekcie. Zagospodarowanie placu budowy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy zapewnienia odpowiednich warunków w trakcie realizacji robót i jest definiowane przez rozporządzenie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres zagospodarowania budowy jest następujący:

  • ogrodzenie terenu objętego robotami i oznakowanie stref uznanych za niebezpieczne;
  • wykonanie infrastruktury drogowej, a także dojść i przejść służących pieszym;
  • doprowadzenie niezbędnych mediów (energii elektrycznej oraz wody) oraz zapewnienie odprowadzenia lub utylizacji ścieków;
  • urządzenie pomieszczeń o przeznaczeniu higienicznym i higieniczno-sanitarnym;
  • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  • zapewnienie wentylacji o odpowiedniej wydajności;
  • zapewnienie możliwości łączności telefonicznej;
  • urządzenie miejsc składowania dla niezbędnych materiałów i wyrobów.

projekt zagospodarowania terenu budowlanego

PODZIEL SIĘ: