Inspektor nadzoru budowlanego – uprawnienia, zadania

Data dodania: 02.07.2021 | Anna Adamczak–Bugno
inwestorzy i inspektor nadzoru budowlanego na budowie
Facebook Messenger Twitter Mail

Inspektor nadzoru budowlanego to osoba kontrolująca zgodność prowadzonych robót z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Jednostka ta ma prawo do wstępu na teren budowy lub obiektu budowlanego i dokonania czynności sprawdzających.

Inspektor nadzoru budowlanego pełni obowiązki jako przedstawiciel organu wyższej instancji w odniesieniu do urzędów administracji architektoniczno-budowlanej. Jego uprawnienia i zadania są określone w Prawie budowlanym.

 

Jaka jest struktura organów nadzoru budowlanego?

Nadzór budowlany to instytucja, której zadania i uprawnienia są zdefiniowane w Prawie budowlanym. Do podstawowych obowiązków nadzoru budowlanego jako organu wyższego stopnia w odniesieniu do urzędów administracji architektoniczno-budowlanej należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad robotami budowlanymi.

Organami nadzoru budowlanego są:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) ustanowiony przez starostę spośród trzech kandydatur wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego;
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (WINB) ustanowiony przez wojewodę z aprobatą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ‒ centralny organ administracji rządowej w odniesieniu do spraw związanych z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym.

 

Inspektor nadzoru budowlanego ‒ uprawnienia i zadania

Podstawowe obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego to:

 • nadzorowanie i kontrolowanie respektowania postanowień obowiązującego prawa budowlanego, a przede wszystkim:
  • zbieżności sposobów zagospodarowania terenów z wytycznymi zawartymi w miejscowych planach zagospodarowania terenu i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
  • warunków związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia w odniesieniu do rozwiązań przyjmowanych w projektach budowlanych, a także stosowanych podczas realizacji robót i w trakcie utrzymania obiektów budowlanych;
  • zbieżności zastosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z obowiązującymi przepisami o charakterze techniczno-budowlanym oraz zasadami sztuki budowlanej;
  • odpowiedniego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budownictwa;
  • stosowania w budownictwie odpowiednich wyrobów budowlanych;
 • wydawanie niezbędnych decyzji administracyjnych;
 • współpracowanie z organami Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • nadzorowanie użytkowania elektrowni wiatrowych.

 

W toku realizowanych czynności kontrolnych organy nadzoru budowlanego mają prawo przebywania:

 • w obrębie obiektów budowlanych;
 • na terenie budowy;
 • na terenie zakładu pracy.

 

Należy pamiętać, że inspektor nadzoru budowlanego powinien prowadzić czynności kontrolne w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót albo osoby uprawnionej wskazanej w Prawie budowlanym.

Zadania nadzoru budowlanego to:

 • kontrolowanie respektowania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • kontrolowanie działalności prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej;
 • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych;
 • współpraca z organami kontroli państwowej.

 

Organ nadzoru budowlanego w trakcie wykonywania zadań wynikających z przepisów Prawa budowlanego jest uprawniony do żądania okazania przez uczestników procesu budowlanego, zarządcę lub właściciela obiektu dokumentów, a także przedstawienia wyczerpujących informacji dotyczących:

 • prowadzenia robót budowlanych, oddania obiektu do użytkowania, utrzymania i eksploatacji obiektu budowlanego;
 • potwierdzenia, że materiały użyte w trakcie realizacji robót budowlanych, a przede wszystkim wyroby budowlane, zostały wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Czym różni się inspektor nadzoru budowlanego od inspektora nadzoru inwestorskiego?

Osoba inspektora nadzoru budowlanego jest często mylona z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Tymczasem inspektor nadzoru inwestorskiego jest, jak sama nazwa wskazuje, jednostką działającą z ramienia inwestora i dbającą przede wszystkim o jego interesy.

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego to:

 • reprezentowanie inwestora na placu budowy poprzez kontrolowanie zgodności realizowanych robót z zatwierdzonym projektem, przepisami prawa oraz sztuką budowlaną;
 • kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów;
 • wykonywanie odbiorów częściowych i czynności sprawdzających w odniesieniu do robót ulegających zakryciu, uczestnictwo w wymaganych próbach i sprawdzeniach;
 • udział w odbiorze obiektu budowlanego
 • potwierdzenie zrealizowanych robót i usunięcia wad, a także, na życzenie inwestora, kontrolowanie finansów budowy.
PODZIEL SIĘ: