Przedmiar robót – co to jest? Jak go zrobić?

Data dodania: 02.07.2021 | Monika Krzyśków
Mężczyzna w garniturze liczy na kalkulatorze
Facebook Messenger Twitter Mail

Przedmiar robót to zestawienie i opis wszystkich robót budowlanych planowanych do wykonania dla danego obiektu. Na podstawie opracowania tworzony jest kosztorys inwestorski lub wycena oferty cenowej wykonawcy robót. Co należy wiedzieć o przedmiarze robót budowlanych?

Definicję przedmiaru robót znajdziemy w dwóch rozporządzeniach ministra infrastruktury. Zgodnie z nimi można opracować przedmiar robót na potrzeby kosztorysu inwestorskiego lub opracowania, które ma być elementem dokumentacji projektowej.

 

Co to jest przedmiar robót?

Definicja przedmiaru robót budowlanych zawarta jest w przepisach prawa budowlanego. Znajdziemy ją w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Pojęcie przedmiaru robót zawarto również w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Przedmiar robót, które opisują wymienione rozporządzenie, to zestawienie prac budowlanych wykonywanych w kolejności technologicznej. Poszczególne roboty powinny zostać szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej, a także powinny być podane warunki ich odbioru.

Na podstawie przedmiaru robót tworzonego według rozporządzenia z 18 maja 2004 r. jest możliwe stworzenie kosztorysu inwestorskiego. Natomiast przedmiar robót sporządzony na podstawie rozporządzenia z 2 września 2004 r. stanowi część dokumentacji projektowej, dzięki której wykonawca może przedstawić inwestorowi swoją wycenę robót budowlanych.

 

Co zawiera przedmiar robót jako części dokumentacji projektowej?

Na podstawie przedmiaru robót, który ma być częścią dokumentacji projektowej, wykonawca oblicza cenę oferty dotyczącej prac budowlanych danego budynku.

Układ i niezbędne informacje, które powinniśmy znaleźć w dokumencie przedmiaru robót, budowlanych określa wspomniane już rozporządzenie z września. Aby go sporządzić, nie wystarczy jednak tylko kierować się zaleceniami prawnymi, a wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu budownictwa i technologii wykonywania poszczególnych robót. .Każde opracowanie tego rodzaju powinno składać się z karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót i tabeli.

  • Karta tytułowa przedmiaru robót – w niej znajdziemy takie informacje jak: nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego opracowanie, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwa i adres zamawiającego, data wykonania przedmiaru robót.
  • Spis działów przedmiaru robót – zawiera podział wszystkich robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w obiekcie budowlanym. Podziału na grupy dokonuje się na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień. Poszczególne działy, czyli wspomniane grupy, będą dalej podzielone na rozdziały, podrozdziały i części, zwłaszcza jeśli tworzony przedmiar robót dotyczy budowy kompletnych obiektów. Jeśli natomiast przedmiar robót dotyczy budowy wielu obiektów, w spisie działów należy również uwzględnić podział robót wykonywanych w poszczególnych obiektach. Stopień szczegółowości spisu działów przedmiaru robót leży w gestii sporządzającego opracowanie.
  • Tabele przedmiaru robót – w nich wymienione są roboty podstawowe, czyli minimalny zakres prac, który może zostać odebrany pod względem ilości i wymogów jakościowych. W tabelach nie zawiera się zakresu robót tymczasowych, jednak nie oznacza to, że nie mają one zostać wykonane. Przy każdej wymienionej w tabeli pozycji powinno znaleźć się: numer i kod pozycji, numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, nazwa i opis robót, obliczenia ilości jednostek miary robót, jednostka miary i ilość jednostek miary robót.

 

Co zawiera przedmiar robót jako podstawa kosztorysu inwestorskiego?

Kosztorys inwestorski, który powstaje bazując na przedmiarze robót budowlanych, jest ważnym zestawieniem wartości przedsięwzięcia budowlanego. Bez niego nie dojdzie do realizacji procesu inwestorskiego.

Przedmiar robót, który jest podstawą do stworzenia kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem z 18 maja 2004 r. oprócz zestawienia ilości i dokładnego opisu poszczególnych prac podczas stawiania obiektu, miejsca ich wykonania, musi zawierać także ceny materiałów budowlanych i stawki robocizny. Rozporządzenie nie narzuca konkretnej formy czy zasad wykonania przedmiaru robót, jego opracowanie będzie zatem znacznie bardziej swobodne niż w przypadku przedmiaru robót, który ma wchodzić w skład niezbędnych dokumentów projektu budowlanego. Wzorem do stworzenia przedmiaru robót na potrzeby kosztorysu inwestorskiego bywa jednak często przedmiar robót, który ma być częścią dokumentacji projektowej. 

 

PODZIEL SIĘ: