Warunki zabudowy

Data dodania: 03.02.2020 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Marzenia o własnym domu musimy poprzedzić dokładną analizą tego, czy będzie on „pasował” zarówno do naszej działki, jak do najbliższego otoczenia.

Te i inne informacje znajdziemy we właściwym miejscowym urzędzie gminy, a konkretnie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Sprawa nieco się komplikuje, jeśli gmina na swoim terenie takiego dokumentu nie ma. Wówczas trzeba postarać się o warunki zabudowy, zwane potocznie wuzetką.

 

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie wymagana, jeśli plan zagospodarowania jest już opracowany i uchwalony albo prace nad nim są już tak zaawansowane, że wniosek o wydanie decyzji będzie bezcelowy. W pozostałych sytuacjach, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, musimy taki dokument uzyskać. Jego brak uniemożliwia niestety rozpoczęcie prac budowlanych i zasadniczo nie możemy rozpocząć procedury zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy składamy w gminie (co ważne, nie trzeba być właścicielem nieruchomości, możemy dopiero mieć w planach kupno danej działki). Jego druk albo pobieramy ze strony internetowej urzędu albo udajemy się po niego osobiście.

Powinien on zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej (otrzymamy ją w starostwie powiatowym na danym terenie, w wydziale geodezji), oznaczenie nieruchomości (numer działki, jej powierzchnię, adres), opis budynku, który chcemy postawić oraz informacje na temat sposobu jego zaopatrzenia w wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Jeśli wniosek jest kompletny i nie zawiera braków formalno-prawnych, mamy szansę na to, że decyzja o warunkach zabudowy będzie pozytywna. Ustawowy czas oczekiwania na wuzetkę wynosi dwa miesiące, w praktyce może być do nawet 6-9 miesięcy. Wydanie decyzji (w przypadku budownictwa mieszkaniowego) jest bezpłatne.

Decyzja zostaje także wysłana do najbliższych sąsiadów – każda ze stron ma 14 dni, aby odwołać się od jej postanowień do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli nikt nie wniesie sprzeciwu, decyzję uznaje się za prawomocną.

 

Kiedy warunków zabudowy nie uzyskamy?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących (ustawowych) warunków:

– co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli zostaje zachowana zasada dobrego sąsiedztwa;

– teren ma dostęp do drogi publicznej, a także istnieje na nim lub jest projektowane uzbrojenie terenu,

– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W przypadku, gdy któreś z kryteriów nie będzie zachowane, gmina odmówi wydania nam decyzji, a to oznacza, że nie uda nam się zrealizować naszych planów budowlanych w obrębie danej nieruchomości.

PODZIEL SIĘ: