Jakie są rodzaje działek? Oznaczenia

Data dodania: 23.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
rodzaje działek
Facebook Messenger Twitter Mail

Oznaczenie określające rodzaj działki determinuje jej przeznaczenie. Typ nieruchomości wpływa m.in. na to, czy można na niej wznieść dom jednorodzinny, a nawet czy każdy może stać się jej nabywcą.

Rodzaje i przeznaczenie działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy na danym obszarze nie ma obowiązującego MPZP, możliwości wykorzystania terenu określa decyzja o warunkach zabudowy.

 

Na jakiej podstawie są określane rodzaje działek?

Dokumentem, który określa rodzaje, przeznaczenie, a także ewentualne warunki zabudowy w odniesieniu do konkretnej działki, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie to jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy właściciel działki ma prawo do:

 • gospodarowania posiadanym na podstawie tytułu prawnego terenem zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zabezpieczenia prywatnego interesu prawnego w trakcie zagospodarowywania obszarów będących własnością innych osób lub jednostek o charakterze organizacyjnym.

 

Jakie są rodzaje działek i ich oznaczenia?

Klasyfikacja typowych działek gruntowych jest następująca:

 • działki rolne – obszary zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych. Wyjątkiem są grunty użytkowane w ramach działalności gospodarczej, ale innej niż rolnicza. Działki rolne aktualnie należą do najtańszych rodzajów nieruchomości gruntowych i są oznaczone następującymi symbolami:
  • jako użytki rolne:
   • R – grunty rolne
   • S – obszary sadów
   • Ł – tereny łąk stałych
   • Ps – obszary pastwisk stałych
   • Br – grunty rolne w zabudowie
   • Wsr – obszary leżące pod stawami
   • W – tereny znajdujące się pod rowami
   • Lzr – obszary zadrzewione i zakrzewione na terenie użytków rolnych;
  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
   • R – obszary rolnicze;
   • RM – obszary zabudowy zagrodowej;
   • RU – tereny związane z obsługą produkcji rolnej;

 

 • działki siedliskowe – obszary o charakterze zagrodowym, których właścicielami są osoby pracujące w zawodzie rolnika. Na działkach siedliskowych zazwyczaj są wznoszone budynki będące częścią gospodarstwa rolnego (np. stodoła i obora) wraz z budynkiem mieszkalnym. Wybudowanie domu jednorodzinnego w siedlisku jest możliwe tylko w przypadku zgodności budynku z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego powierzchnię zabudowy siedliskowej. Oznaczeniem działek siedliskowych w MPZP, podobnie jak w przypadku obszarów zabudowy zagrodowej, są litery RM;

 

 • działki budowlane – obszary przeznaczone w gminnym MPZP pod zabudowę. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działka budowlana to teren, który ma wielkość, parametry geometryczne i dostęp do drogi publicznej spełniające wymagania dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych związane z odrębnymi przepisami i uchwalonymi aktami prawa miejscowego. Nieruchomość gruntowa na cele budowlane musi być również wyposażona w odpowiednie urządzenia infrastruktury technicznej. Działki budowlane dzielą się na:
  • zgodnie z MPZP:
   • tereny pod zabudowę mieszkaniową
    • MN – zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym
    • MW – zabudowa mieszkaniowa o charakterze wielorodzinnym;
   • tereny pod zabudowę usługową
    • U – zabudowa o charakterze usługowym
    • US – obszary sportu i rekreacji
    • UC – obiekty przeznaczone pod działalność handlową o powierzchni większej niż 2000 m2;
  • zgodnie z ewidencją gruntów i budynków:
   • B – tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe
   • Ba – tereny przeznaczone na cele przemysłowe
   • Bi – pozostałe tereny zabudowane
   • Bp – tereny na obszarach zurbanizowanych bez zabudowy lub w trakcie wznoszenia obiektów
   • Bz – tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

 

 • działki inwestycyjne – obszary nazywane także terenami przemysłowymi, których przeznaczenie MPZP określa jako cele o charakterze inwestycyjno-przemysłowym. Zgodnie z ewidencją gruntów działki tego typu są traktowane jako rodzaj działek budowlanych. Obszary przemysłowe z reguły są zlokalizowane w znacznej odległości od zamieszkałych miejscowości. Działki inwestycyjne oznacza się w następujący sposób:
  • w ewidencji gruntów:
   • Ba – obszary przemysłowe
   • Bi – inne obszary pozostające w zabudowie
   • Bp – obszary zurbanizowane bez zabudowań lub w trakcie zabudowy;
  • w MPZP:
   • P – obszary związane z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami
   • PG – obszary i tereny związane z górnictwem;

 

 • działki rekreacyjne – oznaczone w MPZP jako US – obszary związane ze sportem i rekreacją;

 

 • działki leśne (tereny zielone) oznaczone w MPZP jako:
  • ZN – obszary zielone podlegające ochronie przyrody
  • ZL – obszary lasów
  • ZP – obszary zieleni urządzonej
  • ZD – obszary będące ogrodami działkowymi
  • ZC – obszary cmentarne
  • ZZ – obszary zagrożone wystąpieniem powodzi.

 

Rodzaje działek a brak MPZP

Jeśli na obszarze danej gminy nie ma obowiązującego MPZP, przeznaczenie działki powinno być określane poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument ten powinien być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym na obszarze tej gminy.

 

PODZIEL SIĘ: