Jakie są rodzaje działek? Oznaczenia

Data dodania: 23.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
mężczyna sprawdza lupą działkę na mapie
Facebook Messenger Twitter Mail

Oznaczenie określające rodzaj działki determinuje jej przeznaczenie. Typ nieruchomości wpływa m.in. na to, czy można na niej wznieść dom jednorodzinny, a nawet czy każdy może stać się jej nabywcą.

Rodzaje i przeznaczenie działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy na danym obszarze nie ma obowiązującego MPZP, możliwości wykorzystania terenu określa decyzja o warunkach zabudowy.

 

Na jakiej podstawie są określane rodzaje działek?

Dokumentem, który określa rodzaje, przeznaczenie, a także ewentualne warunki zabudowy w odniesieniu do konkretnej działki, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie to jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez radę gminy.

Przeczytaj także: Jak sprawdzić, czy grunt jest uregulowany?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy właściciel działki ma prawo do:

 • gospodarowania posiadanym na podstawie tytułu prawnego terenem zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zabezpieczenia prywatnego interesu prawnego w trakcie zagospodarowywania obszarów będących własnością innych osób lub jednostek o charakterze organizacyjnym.

Przeczytaj także: Usytuowanie domu na działce – czym się kierować?

Jakie są rodzaje działek i ich oznaczenia?

Klasyfikacja typowych działek gruntowych jest następująca:

 • działki rolne – obszary zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych. Wyjątkiem są grunty użytkowane w ramach działalności gospodarczej, ale innej niż rolnicza. Działki rolne aktualnie należą do najtańszych rodzajów nieruchomości gruntowych i są oznaczone następującymi symbolami:
  • jako użytki rolne:
   • R – grunty rolne
   • S – obszary sadów
   • Ł – tereny łąk stałych
   • Ps – obszary pastwisk stałych
   • Br – grunty rolne w zabudowie
   • Wsr – obszary leżące pod stawami
   • W – tereny znajdujące się pod rowami
   • Lzr – obszary zadrzewione i zakrzewione na terenie użytków rolnych;
  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
   • R – obszary rolnicze;
   • RM – obszary zabudowy zagrodowej;
   • RU – tereny związane z obsługą produkcji rolnej;

Przeczytaj także: Budowa na działce rolnej z warunkami zabudowy – przepisy

 • działki siedliskowe – obszary o charakterze zagrodowym, których właścicielami są osoby pracujące w zawodzie rolnika. Na działkach siedliskowych zazwyczaj są wznoszone budynki będące częścią gospodarstwa rolnego (np. stodoła i obora) wraz z budynkiem mieszkalnym. Wybudowanie domu jednorodzinnego w siedlisku jest możliwe tylko w przypadku zgodności budynku z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego powierzchnię zabudowy siedliskowej. Oznaczeniem działek siedliskowych w MPZP, podobnie jak w przypadku obszarów zabudowy zagrodowej, są litery RM;

 

 • działki budowlane – obszary przeznaczone w gminnym MPZP pod zabudowę. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działka budowlana to teren, który ma wielkość, parametry geometryczne i dostęp do drogi publicznej spełniające wymagania dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych związane z odrębnymi przepisami i uchwalonymi aktami prawa miejscowego. Nieruchomość gruntowa na cele budowlane musi być również wyposażona w odpowiednie urządzenia infrastruktury technicznej. Działki budowlane dzielą się na:
  • zgodnie z MPZP:
   • tereny pod zabudowę mieszkaniową
    • MN – zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym
    • MW – zabudowa mieszkaniowa o charakterze wielorodzinnym;
   • tereny pod zabudowę usługową
    • U – zabudowa o charakterze usługowym
    • US – obszary sportu i rekreacji
    • UC – obiekty przeznaczone pod działalność handlową o powierzchni większej niż 2000 m2;
  • zgodnie z ewidencją gruntów i budynków:
   • B – tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe
   • Ba – tereny przeznaczone na cele przemysłowe
   • Bi – pozostałe tereny zabudowane
   • Bp – tereny na obszarach zurbanizowanych bez zabudowy lub w trakcie wznoszenia obiektów
   • Bz – tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

 

 • działki inwestycyjne – obszary nazywane także terenami przemysłowymi, których przeznaczenie MPZP określa jako cele o charakterze inwestycyjno-przemysłowym. Zgodnie z ewidencją gruntów działki tego typu są traktowane jako rodzaj działek budowlanych. Obszary przemysłowe z reguły są zlokalizowane w znacznej odległości od zamieszkałych miejscowości. Działki inwestycyjne oznacza się w następujący sposób:
  • w ewidencji gruntów:
   • Ba – obszary przemysłowe
   • Bi – inne obszary pozostające w zabudowie
   • Bp – obszary zurbanizowane bez zabudowań lub w trakcie zabudowy;
  • w MPZP:
   • P – obszary związane z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami
   • PG – obszary i tereny związane z górnictwem;

 

 

 • działki leśne (tereny zielone) oznaczone w MPZP jako:
  • ZN – obszary zielone podlegające ochronie przyrody
  • ZL – obszary lasów
  • ZP – obszary zieleni urządzonej
  • ZD – obszary będące ogrodami działkowymi
  • ZC – obszary cmentarne
  • ZZ – obszary zagrożone wystąpieniem powodzi.

 

Rodzaje działek a brak MPZP

Jeśli na obszarze danej gminy nie ma obowiązującego MPZP, przeznaczenie działki powinno być określane poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument ten powinien być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym na obszarze tej gminy.

 

PODZIEL SIĘ: