Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – jak ją wykonać?

Data dodania: 28.06.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Facebook Messenger Twitter Mail

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów to rodzaj izolacji poziomej, ktorą układa się na górnej powierzchni ławy fundamentowej. Najczęściej do jej wykonania stosowana jest papa termozgrzewalna.

 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych to inaczej izolacja typu lekkiego. Zabezpieczenie tego typu wykonuje się w sytuacji, gdy wokół budynku występują proste warunki gruntowo-wodne.

 

Czemu służy pozioma izolacja przeciwwilgociowa fundamentów?

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów to izolacja pozioma wykonywana na górnej powierzchni ławy fundamentowej. Zadaniem takiej warstwy odcinającej jest ochrona wyższych części budynku przed podciąganiem wody z gruntu. Zjawisko niekontrolowanego zasysania cieczy zawartej w podłożu następuje na skutek sił kapilarnych. Tradycyjny beton jako materiał o porowatej strukturze wchłania wodę z gruntu podobnie jak gąbka. W celu zabezpieczenia ścian wyższych kondygnacji budynku przed dostępem wilgoci konieczne jest wykonanie warstwy odcinającej na styku fundamentu i ściany fundamentowej. W sytuacji pominięcia tej warstwy przegrody pionowe stopniowo zasysają wodę z podłoża, co skutkuje pogorszeniem parametrów materiałów konstrukcyjnych. Zawilgocenie ścian jest także przyczyną powstania mostków termicznych w budynku. Co więcej, wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi zagrzybienia i pleśni.

Warto pamiętać, że izolację poziomą wykonuje się dwukrotnie. Pierwszą warstwę takiego zabezpieczenia umieszcza się na górnej powierzchni ław fundamentowych, natomiast druga część izolacji poziomej powinna znaleźć się na styku ściany fundamentowej ze ścianą konstrukcyjną.

 

Jak wygląda izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych?

Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych to zabezpieczenie wykonywane na pionowych częściach najniższych przegród poziomych. Wykonuje się ją w sytuacji, gdy wokół budynku panują proste warunki gruntowo-wodne ‒ poziom zwierciadła wody gruntowej jest zlokalizowany poniżej poziomu posadowienia budynku, a grunty wokół fundamentów są przepuszczalne dla wód opadowych. Lekka izolacja fundamentów może być wykonana, jeśli zwierciadło wody gruntowej nie podnosi się powyżej rzędnej spodu fundamentów nawet okresowo. Do wykonania pionowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego zazwyczaj stosuje się powłokowe (masy, mikrozaprawy) lub arkuszowe materiały izolacyjne (papy, folie).

Jeśli wokół budynku panują bardziej złożone warunki gruntowo-wodne, trzeba wykonać średnią lub ciężką izolację przeciwwodną. Pierwszy typ zabezpieczenia realizuje się w przypadku, gdy podłoże wokół budynku umożliwia przesączanie wód opadowych, ale poziom zwierciadła wód gruntowych może ulegać okresowemu podnoszeniu (np. w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów lub roztopów). Izolacja ciężka przeciwwodna jest z kolei wymagana wtedy, gdy poziom posadowienia budynku przebiega niżej niż rzędna zwierciadła wód gruntowych, a podłoże wokół elementów posadowienia jest nawodnione i ma zdolność do kumulacji wilgoci.

 

Z jakich materiałów można wykonać izolacje przeciwwilgociowe fundamentów?

Do wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów można zastosować następujące rodzaje materiałów:

  • folie izolacyjne z PVC ‒ materiały powłokowe na bazie PVC lub polietylenu dostępne w wariancie zgrzewanym lub samoprzylepnym. Grubość folii wynosi zazwyczaj od 1 do 1,5 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności izolacji materiał nakłada się dwuwarstwowo;
  • papy izolacyjne ‒ papy modyfikowane polimerami APP lub SBS, które charakteryzuje duża elastyczność i odporność na uszkodzenia. Wyroby tego typu są wytwarzane jako samoprzylepne lub przeznaczone do mocowania zużyciem lepiku na gorąco. Grubość powłoki izolacyjnej z papy powinna wynosić od 3 do 4 mm;
  • masy bitumiczne ‒ wyroby w formie lepików, mas asfaltowo-żywicznych, asfaltowo- kauczukowych lub asfaltowo-polimerowych, które po wyschnięciu są elastyczne i szczelne. Grubość izolacji na bazie mas powinna wynosić od 3 do 4 mm. 

 

Do zaizolowania przeciwwilgociowo pionowych części ścian fundamentowych można wykorzystać:

  • papy modyfikowane APP lub SBS (wzbogacane polimerami),
  • płaskie folie PVC,
  • folie z polistyrenu.

 

Wykonując izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną fundamentów, pamiętaj o dokładnym połączeniu ze sobą zabezpieczenia z poszczególnych stref. Tylko wtedy unikniesz przenikania wody do wyżej położonych części budynku. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że zapewnienie ciągłości izolacji pionowej i poziomej wymaga zastosowania odpowiednich produktów, które zespolą się ze sobą w miejscu styku. W związku z tym wykonując zabezpieczenia przeciwwilgociowe, nie należy zmieniać na własną rękę wytycznych zawartych w projekcie.

PODZIEL SIĘ: