Klasyfikacja i oznaczenia gruntów – ewidencja gruntów

Data dodania: 20.07.2022 | Iwona Czyżykowska
Analiza map ewidencyjnych
Facebook Messenger Twitter Mail

Zakup działki pod budowę domu najczęściej wiąże się z załatwieniem wielu formalności. Warto jednak pamiętać, że jeszcze przed zakupem, na etapie poszukiwań, warto dokładnie sprawdzić przeznaczenie gruntu, który budzi zainteresowanie inwestora, a także działek sąsiednich. Ułatwią to oznaczenia gruntów występujące między innymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co oznaczają te symbole?

Jednostki administracyjne na podstawie odpowiednich przepisów prawnych są zobowiązane do prowadzenia ewidencji gruntów na podstawie ich klasyfikacji. Na mapy terenu oraz plan miejscowego zagospodarowania są nanoszone specjalne oznaczenia, których zadaniem jest ułatwienie rozeznania w wydzielonych na danym obszarze działkach. Jak dokładnie wygląda klasyfikacja gruntów w Polsce i jakie oznaczenia gruntów są w tym celu wykorzystywane?

 

Ewidencja gruntów i budynków – co to takiego? Jakie są podstawy prawne?

Ewidencja gruntów i budynków to publiczny rejestr nieruchomości. Jest on jednolity dla całego kraju, co ułatwia nie tylko gromadzenie danych, ale i ich aktualizację czy możliwość wykonywania różnych czynności prawnych. Ewidencja jest prowadzona przez starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu gruntów ułatwia zapoznanie się z ich przeznaczeniem, a także ustalenie stawek podatkowych. Jest to też duże ułatwienie dla osób zainteresowanych zakupem działki, gdyż przeglądając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą od razu poznać przeznaczenie interesującego je gruntu. Dostępne są tam także dane działek sąsiadujących, co umożliwia świadome podjęcie decyzji o zakupie. Przykładowo, osoby zainteresowane zakupem działki rekreacyjnej będą raczej unikały terenów znajdujących się w pobliżu ruchliwych dróg czy działek przemysłowych.

Podstawą prawną, która reguluje wszelkie kwestie związane z ewidencją gruntów i budynków, jest prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163). Istotnym dokumentem jest także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2017 poz. 1990).

 

Jakie dane znajdują się w ewidencji dotyczącej gruntów?

Jeżeli chodzi o same grunty, to w ich ewidencji znajdują się takie informacje jak: położenie, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Znajduje się także oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości gruntowej albo zbiór dotyczących jej dokumentów. Jest tam także informacja o granicach działki. W danych dotyczących danego gruntu znajdują się również informacje wskazujące właściciela nieruchomości. Mogą być tam wskazane osoby, które władają nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania. Podana jest wartość katastralna nieruchomości oraz informacje związane m.in. z dzierżawą wybranego gruntu.

 

Jaka jest klasyfikacja gruntów w Polsce i jak są one oznaczane?

Klasyfikacja gruntów jest jednakowa dla całego kraju. Dokładny podział na rodzaje gruntów został umieszczony w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyróżnia się w nim 6 podstawowych typów gruntów:

 • leśne,
 • inwestycyjne,
 • rekreacyjne,
 • rolne,
 • siedliskowe,
 • budowlane.

 

Do każdej z tych grup przynależą podgrupy i każda z działek musi mieć odpowiednie oznaczenie w dokumentach, które ułatwi rozpoznanie jej przeznaczenia przy przeglądaniu dokumentów. Dla działek budowlanych w ewidencji gruntów są to następujące oznaczenia:

 • B – tereny mieszkaniowe,
 • Ba – obszary przemysłowe,
 • Bi – inne tereny zabudowane,
 • Bp – miejskie tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • Bz – strefy rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Dodatkowo w miejscowym planie zagospodarowania można znaleźć następujące oznaczenia dotyczące działek budowlanych:

 • MN – zabudowa jednorodzinna,
 • MW – zabudowa w budownictwie wielorodzinnym,
 • U – zabudowania usługowe,
 • US – tereny przeznaczone pod budownictwo związane ze sportem i rekreacją,
 • UC – budynki handlowe, których powierzchnia przekracza 2000 m2.

 

Warto tutaj zaznaczyć, że dla działek inwestycyjnych i sportowo-rekreacyjnych nie ma osobnych oznaczeń i w dokumentach wykorzystywane są odpowiednio pasujące do nich wyżej wymienione.

Jeżeli chodzi o tereny rolne, to w ewidencji gruntów stosuje się następujące oznaczenia:

 • R – grunty orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki trwałe,
 • Ps – pastwiska trwałe,
 • Br – grunty rolne zabudowane,
 • Wsr – tereny pod stawami,
 • Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione w użytkach rolnych,
 • W – grunty pod rowami.

 

Dodatkowo w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego stosuje się także oznaczenia działek:

 • R – tereny rolnicze,
 • RM – zabudowa zagrodowa,
 • RU – tereny obsługi produkcji rolniczej.

 

W przypadku działek leśnych w ewidencji gruntów stosuje się oznaczenie Ls. Nieco bardziej rozbudowane są oznaczenia działek leśnych w planie zagospodarowania przestrzennego. Tutaj można znaleźć następujące symbole:

 • ZL – lasy,
 • ZN – tereny zielone objęte ochroną przyrody,
 • ZZ – obszary zagrożone powodzią,
 • ZC – cmentarze,
 • ZP – tereny zieleni urządzonej,
 • ZD – tereny ogrodów działkowych.

 

PODZIEL SIĘ: