Podział działki – etapy krok po kroku – ile to trwa i kosztuje?

Data dodania: 25.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
mapa z numerami działek
Facebook Messenger Twitter Mail

Podział działki zabudowanej musi odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W dokumentach tych jest określona minimalna powierzchnia nieruchomości gruntowej, która może zostać podzielona.

Podział działki rolnej jest obwarowany ścisłymi wytycznymi. W każdym przypadku procedura podziału działki jest przeprowadzana przez uprawnionego geodetę. 

 

Podział działki budowlanej krok po kroku

Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej sklasyfikowanej jako działka budowlana powinien przebiegać zgodnie z ustawą dotyczącą podziału i trybu dokonywania podziału nieruchomości. Dokładne wytyczne dotyczące kwestii ewidencyjnego rozbicia działki są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie danej gminy. Jeśli na danym obszarze nie ma obowiązującego MPZP, nieruchomość można podzielić tylko w przypadku, gdy proces ten nie pozostaje w sprzeczności z innymi przepisami oraz jest zgodny z zapisami wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest wydzielenie działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej. Dlatego w niektórych sytuacjach podczas podziału należy przewidzieć dodatkowy obszar służący jako droga wewnętrzna oraz ustalić wymagane służebności.

Procedura podziału działki zabudowanej musi zostać poprzedzona złożeniem wniosku do wójta, prezydenta lub burmistrza miasta. Wniosek musi zawierać:

 • dokumentację potwierdzającą tytuł do dysponowania działką (szczególnie odpis księgi wieczystej);
 • wypis i wyrys z rejestru publicznego o gruntach i budynkach wraz z kopią mapy ewidencyjnej obejmującą nieruchomość gruntową mającą podlegać podziałowi;
 • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była wydana);
 • wstępne założenia dotyczące podziału;
 • protokół dotyczący przyjęcia granic działki;
 • mapę z naniesionym projektem podziału;
 • pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli obszar podlega ochronie zabytków).

Po otrzymaniu stosownego zlecenia uprawniony geodeta wnioskuje do starostwa o wydanie kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych. W ramach wstępnego projektu podziału geodeta przeprowadza następującą procedurę:

 • oznacza granice działki, która ma zostać podzielona;
 • oznacza nieruchomość gruntową zgodnie z danymi z rejestru gruntowego;
 • określa powierzchnię nowo powstałych działek;
 • określa propozycje dostępu nowych nieruchomości gruntowych do drogi publicznej;
 • określa linie ścian oddzielenia pożarowego wzdłuż wysokości budynku (w sytuacji gdy podział dotyczący działki z zabudowaniami ma obejmować także obiekt budowlany).

W następnym etapie postępowania władze gminne lub miejskie opiniują oraz wydają postanowienie na złożony wniosek. Jeżeli sprawę rozstrzygnięto pozytywnie, z reguły oznacza to, że projekt podziału zostanie wcielony w życie. W kolejnym kroku (po wydanej zgodzie) geodeta przystępuje do zgłoszenia prac w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a następnie przechodzi do procedury przyjęcia granic, z której sporządza protokół. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowego przebiegu punktów granicznych.

Biorąc pod uwagę czas realizacji procedur administracyjnych, można oszacować, że średni czas trwania podziału działki wynosi około 3 miesięcy.

 

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Ustawa dotycząca gospodarki nieruchomościami nie obejmuje działek przeznaczonych w MPZP na cele rolne i leśne. Zgodnie z odrębnymi przepisami podział działki rolnej jest dopuszczany w przypadku, gdy będzie on skutkował wydzieleniem nieruchomości gruntowej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Wymaga się także, aby wygospodarowany w ten sposób obszar został przyłączony do sąsiedniej nieruchomości w ramach procedury jej powiększenia. Podział działki rolnej może służyć także regulacji granic między sąsiadującymi działkami. Wyłączeniu spod przedstawionych przepisów podlega między innymi kwestia podziału w celu zniesienia współwłasności działki zagospodarowanej przynajmniej dwoma budynkami. Wytyczne nie dotyczą także wydzielenia działki budowlanej, na której istnieje zabudowa, jeśli procedura została przeprowadzona w dobrej wierze.

Przeczytaj także: Cena działki budowlanej – średnia cena za metr kwadratowy

Ile kosztuje podział działki?

Koszt podziału działki zależy w głównej mierze od jej wielkości. Jeśli rzecz dotyczy rozdzielenia jednej nieruchomości gruntowej na dwie mniejsze, najniższa cena za usługę wynosi około 3000 zł. Jeśli w wyniku podziału ma powstać więcej mniejszych działek, za każdą z nich trzeba z reguły dopłacić kilkaset złotych. Stawki geodetów, podobnie jak usługi budowlane, zależą głównie od rejonu kraju.

Przeczytaj także: Działka siedliskowa – czym różni się od działki budowlanej?

PODZIEL SIĘ: