Przyłącze energetyczne – jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Data dodania: 30.06.2022 | Ewa Borowska
Czytanie dokumentu przez lupę
Facebook Messenger Twitter Mail

Chcąc przyłączyć dowolny obiekt budowlany do sieci elektroenergetycznej, należy zwrócić się do właściciela sieci elektroenergetycznej na danym terenie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Żeby wniosek został rozpatrzony, trzeba podać podstawowe dane związane z instalacją elektryczną w obiekcie oraz mocą przyłączeniową i przewidywanym rocznym zużyciem energii. Jakie informacje należy podać, wnioskując o przyłącze? Jakie dokumenty trzeba załączyć oraz na jak duże wydatki się przygotować? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym tekście.

 

Czym jest przyłącze energetyczne?

Przyłącze energetyczne to element sieci elektroenergetycznej, który służy do przyłączenia instalacji odbiorczej (np. domowej) o określonej mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

Moc przyłączeniowa jest maksymalną wartością mocy, którą odbiorca może pobrać z sieci i którą sam określa we wniosku o przyłącze energetyczne. Z kolei przyłącze zostaje wybudowane zgodnie z warunkami wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), czyli przedsiębiorstwo, które jest właścicielem sieci elektroenergetycznej na danym terenie.

OSD wydaje warunki, uwzględniając wniosek odbiorcy, ale także możliwości techniczne sieci. W zależności od oczekiwań odbiorcy oraz istniejącej infrastruktury sieciowej OSD zapewnia przyłącze napowietrzne (zasilanie z napowietrznej linii elektroenergetycznej) lub kablowe (zasilanie ze złącza kablowego lub kablowo-pomiarowego).

 

Kiedy należy złożyć wniosek o przyłącze energetyczne?

Wniosek o przyłącze energetyczne składa się przede wszystkim przy okazji budowy nowego obiektu budowlanego – domu, zakładu produkcyjnego czy pawilonu usługowego. Nie jest to jednak jedyny przypadek, w którym należy złożyć wniosek. Trzeba to zrobić również wtedy, gdy zamierzamy:

 • zwiększyć przyznaną moc przyłączeniową,
 • dokonać przebudowy lub wymiany przyłącza (np. w związku ze zmianą lokalizacji licznika),
 • dokonać rozdziału przyłącza (np. kiedy w jednym domu mieszkają dwie rodziny i chcą rozliczać się za energię elektryczną odrębnie),
 • zasilić energią elektryczną plac budowy.

 

W zależności od kwalifikacji odbiorcy do odpowiedniej grupy przyłączeniowej na rozpatrzenie złożonego wniosku oczekuje się:

 • 21 dni w przypadku wnioskodawców przyłączanych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV o mocy przyłączeniowej do 40 kW lub odbiorców wnioskujących o przyłącze tymczasowe,
 • 30 dni w przypadku wnioskodawców przyłączanych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV o mocy przyłączeniowej powyżej 40 kW,
 • od 60 do 150 dni dla wnioskodawców przyłączanych do sieci o napięciach wyższych niż 1 kV.

 

Gdzie złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia?

Choć status OSD posiada w Polsce wiele przedsiębiorstw, najprawdopodobniej o przyłącze będziesz zwracać się do jednego z pięciu największych dystrybutorów:

 • Enea Operator sp. z o.o.,
 • Energa-Operator SA,
 • PGE Dystrybucja SA,
 • Tauron Dystrybucja SA,
 • Innogy Stoen Operator sp. z o.o.

 

Jeśli masz wątpliwości, do którego z OSD powinieneś zwrócić się z wnioskiem o przyłącze, niezbędne informacje uzyskasz, kontaktując się z Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

 

Jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?

Każdy OSD ma własny wzór wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W przypadku największych dystrybutorów druk można pobrać ze stron internetowych każdego z nich. Poza danymi podstawowymi takimi jak imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy, PESEL (NIP), miejsce zamieszkania (siedziby) itp. we wniosku należy wskazać również:

 • miejsce przyłączenia (np. adres, numer działki etc.),
 • rodzaj przyłącza (napowietrzne lub kablowe),
 • rodzaj instalacji (jednofazowa lub trójfazowa),
 • wartość mocy przyłączeniowej (w kW),
 • przewidywane roczne zużycie energii (w kWh).

 

We wniosku należy określić również stan prac związanych z realizacją instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie, a do wniosku dołączyć wymagane załączniki:

 • tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu oraz wypis z KRS (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub ewentualnie szkic sytuacyjny określający lokalizację przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej.

 

We wniosku jest również miejsce na wpisanie ewentualnych uwag. W określonych przypadkach dołącza się do niego również inne załączniki.

 

Ile kosztuje przyłącze energetyczne?

Przed złożeniem wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z pewnością chciałbyś wiedzieć, jaki będzie koszt przyłącza. Niestety, żaden z OSD nie dysponuje cennikiem, zgodnie z którym możesz z góry przewidzieć, ile będziesz musiał zapłacić za przyłącze.

Ostateczna jego cena zależy od wielu czynników: m.in. od długości kabla zasilającego, rodzaju przyłącza czy mocy przyłączeniowej. Orientacyjnie można przyjąć, że za 1 kW mocy przyłączeniowej zapłacisz od 200 do 400 zł w przypadku kabla oraz od 150 do 300 zł za przyłącze napowietrzne.

PODZIEL SIĘ: