Przyłącze wodociągowe – cena, przepisy, schemat, projekt

Data dodania: 31.05.2021 | Magdalena Swoboda
Przyłącze wodociągowe
Facebook Messenger Twitter Mail

Przyłącze wodociągowe jest jednym z tych tematów, które powinieneś dogłębnie poznać, zanim rozpoczniesz budowę. Przeczytaj, jakie są koszty budowy przyłącza, kto może zrobić projekt i wykonać przyłącze wodociągowe do budynku.

Definicję przyłącza wodociągowego reguluje polskie prawo. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług. W budynku przyłącze kończy się zaworem za wodomierzem głównym. Wodomierz należy zamontować w takim miejscu, aby był do niego łatwy dostęp.

 

Budowa przyłącza wodociągowego krok po kroku

O podłączenie nieruchomości do sieci miejskiej wnioskuje inwestor i to on ponosi wszelkie związane z tym koszty. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego do wykonania przyłącza wodociągowego nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jedynie zgłoszenie do właściwego urzędu nadzoru architektoniczno-budowlanego.

Poniżej przedstawiono procedurę podłączenia budynku do sieci wodociągowej. Może się nieco różnić w poszczególnych miejscach w kraju, ale w najważniejszych punktach przebiega podobnie.

 1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej w biurze obsługi klienta lokalnego dostawcy wody.
 2. Pozyskanie aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych, z obszarem twojej nieruchomości, wraz z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego znajdującymi się pod powierzchnią ziemi. Taką mapę uzyskasz w starostwie powiatowym w państwowych zasobach geodezyjnych.
 3. Zlecenie wykonania projektu przyłącza wodociągowego (niektóre firmy wodociągowe posiadają dział projektowy).
 4. Złożenie projektu przyłącza na Naradzie Koordynacyjnej w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (w skrócie ZUD), który znajduje się w danym mieście lub gminie. Jeśli ZUD nie stwierdzi kolizji z uzbrojeniem podziemnym i innymi elementami infrastruktury, wydaje tzw. uzgodnienie pozytywne.
 5. Złożenie dokumentacji w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym w celu uzgodnienia. Sprawdzana jest tutaj zgodność opracowanego rozwiązania z warunkami technicznymi.
 6. Podpisanie umowy z firmą, która zajmie się budową przyłącza. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prac zgodnie z otrzymaną dokumentacją.
 7. Zgłoszenie przez wykonawcę robót do przedsiębiorstwa wodociągowego gotowości do odbioru technicznego. Wydelegowany inspektor techniczny dokonuje odbioru powykonawczego. Następnie spisywany jest protokół odbioru końcowego, który podpisują wszystkie strony – inwestor, wykonawca i przedstawiciel wodociągów. Wykonane przyłącze powinno zostać zinwentaryzowane geodezyjne przez uprawnionego geodetę. Zgłasza on wyniki pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.
 8. Podpisanie z zakładem wodociągowym umowy na dostarczenie wody. Jednocześnie inspektor uzgadnia w zakładzie termin zamontowania wodomierza – jest on własnością zakładu, a jego montaż odbywa się na koszt przedsiębiorstwa wodociągowego.

 

Ile kosztuje przyłącze wodociągowe?

Trudno podać konkretną cenę wykonania przyłącza wodociągowego. Zależy ona od kosztów wykonania usługi, a także od opłat urzędowych i cen materiałów budowlanych w poszczególnych regionach kraju.

Orientacyjne zestawienie kosztów wygląda następująco:

 • Wydanie warunków wykonania przyłącza: 80‒100 zł (niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe nie pobierają opłaty za wydanie warunków technicznych, opłata jest wliczona przy uzgodnieniu projektu).
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych: 250‒400 zł.
 • Projekt przyłącza: ok. 1000‒2000 zł.
 • Uzgodnienie projektu w przedsiębiorstwie wodociągowym: ok. 100‒200 zł.
 • Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej (ZUD): 100 zł.
 • Wykonanie przyłącza: średnio 3000 zł (przyłącze o długości 10 m).
 • Odbiór przyłącza przez przedstawiciela wodociągów: 100 zł.
 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: 300‒400 zł.
 • Podłączenie przyłącza do sieci: ok. 800 zł.

 

Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego

Projekt przyłącza wodociągowego zleca się osobie z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych. Oprócz wykonania projektu budowlanego i wykonawczego obowiązkiem projektanta jest weryfikacja położenia działki w terenie. Jeżeli wyznaczona trasa projektowanego przyłącza wodociągowego przebiega przez działkę sąsiadującą, konieczne jest uzyskanie zgody od właściciela tej nieruchomości.

Wiele przedsiębiorstw wodociągowych w miastach i gminach oferuje kompleksowe usługi wykonania przyłącza wodociągowego. Cała procedura przebiega wtedy szybciej – specjaliści opracowują projekt, uzgadniają dokumentację, budują przyłącze i na końcu sporządzają umowę na dostawę wody. Dzięki temu wystarczą tylko dwie wizyty inwestora w biurze obsługi klienta – pierwsza, aby zadeklarować chęć podłączenia do sieci wodociągowej wraz ze zleceniem wykonania projektu i budowy przyłącza, oraz druga – w celu podpisania umowy na dostarczenie wody do nieruchomości.

PODZIEL SIĘ: