Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Facebook Messenger Twitter Mail

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych to geodezyjny podkład dla architekta. Stanowi rozszerzenie mapy zasadniczej, jaką dołącza się do wniosku o wydanie warunków zabudowy.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest sporządzona przez geodetę na etapie projektowania budynku. Cena mapy zależy między innymi od wielkości inwestycji i rejonu kraju, w którym ma powstać.

 

Czym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych jest geodezyjnym podkładem służącym projektantowi. Zawiera następujące informacje:

 • elementy przedstawiane w zakresie mapy zasadniczej ‒ obiekty o znaczeniu ogólnogeograficznym, elementy wchodzące w skład ewidencji gruntów i budynków, przebieg sieci uzbrojenia terenu przebiegających na powierzchni, a także nad i pod ziemią;
 • linie graniczne dzielące obszary o odmiennym przeznaczeniu, wyznaczone linie zabudowy oraz osie ciągów ulicznych i drogowych (jeżeli zostały uwzględnione w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy);
 • lokalizację tzw. zieleni wysokiej z odpowiednim oznaczeniem pomników przyrody;
 • lokalizację innych obiektów, które określi projektant.

Skala mapy zasadniczej zależy od wielkości inwestycji, gęstości zabudowy i obszaru, na który będzie oddziaływać nowy obiekt. Najczęściej stosowaną podziałką jest 1:500. Przy znacznych obszarach i dużym zagęszczeniu budynków skala wynosi 1:1000.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa nie jest dostępna online. Opracowanie to jest sporządzane indywidualne na zamówienie inwestora i wymaga powiadomienia organów odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

 

Etapy tworzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych powstaje w następujących etapach:

 1. Zlecenie opracowania mapy przez inwestora zawierające dane zamawiającego, informacje dotyczące planowanego obiektu oraz wytyczne zgłoszone przez projektanta.
 2. Zgłoszenie prac o charakterze geodezyjnym we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz pobranie z urzędu materiałów niezbędnych do realizacji opracowania.
 3. Prowadzenie prac polowych obejmujących czynności dotyczące wywiadu terenowego oraz pomiary umożliwiające aktualizację danych.
 4. Praca biurowa nad sporządzeniem zaktualizowanej mapy do celów projektowych, operatu geodezyjnego oraz ustaleniem zmian w odniesieniu do danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym.
 5. Przekazanie kompletnego operatu geodezyjnego do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
 6. Przedstawienie sporządzonej mapy inwestorowi.

 

Mapa zasadnicza a mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Mapa zasadnicza i mapa sytuacyjno-wysokościowa nie są tym samym opracowaniem, ale uzupełniają się wzajemnie. Mapy zasadnicze to plany należące do zasobów państwowych, których aktualizacja podlega ośrodkowi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nanoszenie zmian na mapy zasadnicze nie odbywa się na bieżąco, zatem w dokumentacji tego typu nie zawsze są wszystkie aktualne dane. Z tego względu mapy zasadnicze mają charakter raczej informacyjno-poglądowy. Na podstawie planu zasadniczego można ustalić następujące informacje:

 • numery i oznaczenia ewidencyjne działek, a także przebieg ich granic;
 • przebieg infrastruktury terenu ‒ sieci gazowych, wodociągowych, energetycznych, a także linii ogrodzeniowych;
 • sposób zagospodarowania obszaru ‒ rodzaj zabudowy występujący w najbliższym sąsiedztwie danej nieruchomości gruntowej;
 • sposób ukształtowania terenu ‒ wysokości punktów charakterystycznych w obrębie i otoczeniu działki.

Egzemplarz kopii mapy zasadniczej jest załącznikiem do wniosku o ustalenie i wydanie warunków zabudowy dla danej działki, jeśli na obszarze gminy, w której jest położona, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wytycznymi na mapę powinna być naniesiona przedmiotowa nieruchomość gruntowa oraz przyległy teren znajdujący się w promieniu 50 m od granic działki. Dzięki takiemu podejściu urząd ma możliwość przeanalizowania charakterystyki istniejącej zabudowy i ustalenia wymagań dotyczących planowanej inwestycji. Jeśli organ stwierdzi, że dane przedstawione na mapie obrazują zbyt przedawniony stan, może zobowiązać inwestora do przedstawienia aktualnego planu.

 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa ‒ cena

Jeśli planujesz budowę domu, musisz zamówić wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Cena usługi geodezyjnej dotycząca jej opracowania zależy przede wszystkim od wielkości inwestycji oraz rejonu kraju. Koszt opracowania planu w związku z budową budynku jednorodzinnego z reguły wynosi od 500 do 2000 zł.

PODZIEL SIĘ: