Projekt wykonawczy – co to jest? Co zawiera?

Data dodania: 02.07.2021 | Anna Adamczak–Bugno
projekt nowego domu
Facebook Messenger Twitter Mail

Prawo budowlane określa projekt wykonawczy jako podstawowy element dokumentacji technicznej będącej uszczegółowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinięcie opracowań projektowych dotyczy poszczególnych branż.

Projekt wykonawczy jest niezbędny w przypadku realizacji inwestycji ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach wykonanie takiej dokumentacji jest dobrowolne.

 

Projekt wykonawczy ‒ definicja

Ogólna definicja projektu wykonawczego jest podana w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z tym dokumentem projekt wykonawczy powinien być uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego. Zakres i stopień dokładności takiego opracowania ma umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, a także przygotowanie oferty przez potencjalnego wykonawcę i zrealizowanie prac.

Projekt wykonawczy powinien składać się z dokumentacji rysunkowej wykonanej w skali odpowiedniej dla analizowanych robót oraz odnoszącej się do rysunków stanowiących część projektu budowlanego. W opracowaniu trzeba również zawrzeć niezbędne opisy. Całość dokumentacji ma dotyczyć szczegółów, których przedstawienie na rysunkach projektu budowlanego jest zbyt ogólne i niewystarczające dla potrzeb wskazanych powyżej. Dotyczy to:

  • poszczególnych części obiektu;
  • rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i materiałowych;
  • detali architektonicznych i niezbędnych urządzeń o charakterze budowlanym;
  • instalacji i oprzyrządowania technicznego.

 

Projekt wykonawczy, w zależności od planowanego zakresu i rodzaju prac będących przedmiotem zamówienia, może dotyczyć:

  • robót przygotowawczych przed rozpoczęciem budowy;
  • robót budowlanych związanych ze wznoszeniem kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, a także prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, obejmujących również roboty wykończeniowe.

 

Co zawierają projekty wykonawcze poszczególnych branż?

Jak wskazano powyżej, projekt wykonawczy jest rozwinięciem opracowania architektoniczno-budowlanego w postaci rysunkowej i opisowej. W dokumentacji tego typu każdy element powinien być precyzyjnie zwymiarowany, a detale przedstawione w skali tak dużej, aby nie doszło do pomyłki podczas wykonywania prac.

Projekt wykonawczy branży architektonicznej powinien zawierać szczegółowe rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w skali 1:50 lub 1:100, a także dokładne przedstawienie graficzne konstrukcji dachowej i zestawienie materiałów potrzebnych do jej wykonania. W opracowaniu powinna znaleźć się także ewidencja elementów stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokładne widoki elewacji z uszczegółowieniem niezbędnych detali architektonicznych.

Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej jest najistotniejszym rozwinięciem projektu budowlanego. W dokumentacji składanej w organie administracji architektoniczno-budowlanej z tego zakresu znajdują się informacje dotyczące założeń przyjętych do obliczeń oraz otrzymanych wyników, a także lokalizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W projekcie wykonawczym muszą natomiast znaleźć się wytyczne dotyczące między innymi wymaganego zbrojenia elementów żelbetowych, niezbędnego otulenia prętów oraz kształtowania węzłów. Opracowanie techniczne powinno zawierać również potrzebne zestawienia materiałowe.

Projekt wykonawczy instalacyjny (sanitarny, elektryczny) jest opatrzony rozwinięciami poszczególnych instalacji, a jeśli to konieczne, także aksonometriami (rozwinięciami przestrzennymi).

 

Dlaczego projekt wykonawczy jest przydatny?

Projekt wykonawczy przyczynia się do:

  • zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji ‒ dzięki wytycznym zawartym w opracowaniu technicznym wykonawcy wiedzą, w jaki sposób należy realizować poszczególne elementy nośne obiektu (w jaki sposób je podpierać, jak łączyć);
  • poprawy estetyki budynku przekładającej się na zwiększenie komfortu użytkowania ‒ dzięki szczegółowym detalom architektonicznym poszczególne rozwiązania są ze sobą kompatybilne;
  • ograniczenia kosztów budowy ‒ przemyślane rozwiązania nie podwyższają wydatków i współgrają ze sobą. Zestawienia materiałowe zawarte w projekcie wykonawczym umożliwiają optymalne zaplanowanie wszystkich niezbędnych zakupów;
  • możliwości dokładnego rozliczenia robót ‒ jak wspomniano powyżej, projekt wykonawczy jest podstawą do sporządzenia przedmiaru robót przez inwestora. Na tej podstawie potencjalni wykonawcy mogą sporządzić dokładne kosztorysy ofertowe będące później podstawą do rozliczeń finansowych i odbiorów robót.
PODZIEL SIĘ: