Zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
dom jednorodzinny z instalacją fotowoltaiczną na dachu
Facebook Messenger Twitter Mail

Zapotrzebowanie energetyczne budynku jednorodzinnego jest określone w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten jest częścią dokumentacji składanej przy wnioskowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

Optymalne zapotrzebowanie energetyczne domu pozwala na realne oszczędności kosztów jego utrzymania i redukcję emisji dwutlenku węgla.

 

Czym jest zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego i jak je oszacować?

Zapotrzebowanie energetyczne to parametr wyrażany w kilowatach energii na jednostkę powierzchni w metrach kwadratowych. Do oszacowania wartości zapotrzebowania energetycznego budynku trzeba określić wskaźniki rocznego zapotrzebowania w odniesieniu do energii użytkowej, końcowej i pierwotnej. Potrzeby energetyczne budynku zależą w głównej mierze od rodzaju zastosowanych w nim instalacji i urządzeń (m.in. typu ogrzewania pomieszczeń i wody, rodzaju stolarki okiennej czy sposobu wentylacji).

Energia pierwotna (EP) jest wielkością określającą efektywność całkowitą obiektu budowlanego. Parametr ten uwzględnia energię końcową, a także niezbędne nakłady pierwotnej energii nieodnawialnej, która musi być zapewniona w celu doprowadzenia danego nośnika energii do granicy budynku. Obecna polityka dotycząca zapotrzebowania energetycznego dąży do maksymalnego ograniczenia zapotrzebowania obiektów na energię pierwotną. Dzięki temu rośnie efektywność i użytkowanie energii umożliwiającej ochronę naturalnych zasobów i środowiska. Redukcja wartości energii pierwotnej jest także ściśle powiązana ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. 

Energia użytkowa (EU) to wartość uwzględniająca zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz energię końcową. Z kolei energia końcowa (EK) jest określeniem rocznej ilości energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 

Jakie zapotrzebowanie energetyczne charakteryzuje budynek energooszczędny i niskoenergetyczny?

Cząstkowe wartości wskaźnika EP związanego z zasilaniem systemu ogrzewania, wentylacji powietrza oraz przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zawartymi tam wytycznymi od roku 2021 budynki muszą spełniać standardy energooszczędności. W związku z tym w przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna wartość wskaźnika EP z 95 kWh/m2/rok została zredukowana do 70 kWh/m2/rok. W przypadku budynków niskoenergetycznych wymagania są jeszcze bardziej zaostrzone ‒ zapotrzebowanie energetyczne dla obiektów tego typu nie może bowiem przekraczać 40 kWh/m2/rok.

Przeczytaj także: Jak ogrzać dom energooszczędny?

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna to opracowanie pozwalające określić, ile energii zużywa dom jednorodzinny bądź inny budynek. W dokumencie tym są zawarte obliczenia dotyczące m.in. rocznego zapotrzebowania na energię umożliwiającą jego optymalne ogrzanie oraz zapewnienie ciepłej wody użytkowej. Wartości przedstawione w audycie pozwalają między innymi na:

 • dostosowanie budynku do wymogów zawartych w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczących maksymalnej wartości energii nieodnawialnej;
 • optymalizację kosztów związanych z ogrzaniem budynku;
 • zaplanowanie nowoczesnych rozwiązań mających na celu podniesienie standardu energooszczędnego obiektu i zwiększenie oszczędności w odniesieniu do jego utrzymania.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego będącego podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Osoba uprawniona do jego wykonania musi spełniać następujące wymogi:

 • mieć nieograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych;
 • być niekarana w związku z przestępstwami przeciwko mieniu, zgodnością dokumentacji, obrotem gospodarczym, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwami gospodarczymi;
 • uzyskać:
  • tytuł związany z ukończonymi studiami (inżynier, inżynier architekt, inżynier architekt krajobrazu, inżynier pożarnictwa lub magister inżynier) na wymaganym kierunku;
  • wykształcenie wyższe związane z innym kierunkiem studiów, na którym w toku kształcenia znajdowały się przedmioty związane z charakterystyką energetyczną budynku, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym lub odnawialnymi źródłami energii;
 • mieć uprawnienia budowlane (związane z koniecznością odbycia odpowiedniej praktyki).

W świadectwie charakterystyki energetycznej budynku można znaleźć informacje dotyczące danych identyfikacyjnych obiektu, szczegółową charakterystykę energetyczną, a także zalecenia i rekomendacje, których wdrożenie pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku.

PODZIEL SIĘ: