Ekspertyza techniczna budynku – prawo budowlane

Data dodania: 26.07.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Dom z instalacją fotowoltaiczną
Facebook Messenger Twitter Mail

Ocena techniczna polega na ocenie rzeczywistego stanu obiektu na podstawie istniejącej dokumentacji oraz oględzin przeprowadzonych przez osobę wykonującą opracowanie. Do sporządzenia opinii jest upoważniona każda osoba, która ma prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ekspertyza techniczna to opracowanie, które powstaje na podstawie dostępnej dokumentacji, oględzin, a także specjalistycznych badań i kalkulacji. Dokumentacja tego typu może zostać sporządzona tylko przez rzeczoznawcę budowlanego.

 

Ekspertyza techniczna a ocena techniczna

Ocena techniczna ma cechy wspólne z ekspertyzą techniczną, jednak z zasady jest opracowaniem o węższym zakresie. Celem oceny jest określenie i zinterpretowane rzeczywistego stanu obiektu, przy czym opracowanie tego typu powinno zostać sporządzone na podstawie dostępnego materiału dowodowego, ale do jego stworzenia nie jest wymagane przeprowadzenie dodatkowych badań. Osoba, która sporządza ocenę, powinna wziąć pod uwagę istniejące opracowania oraz informacje dotyczące sposobu realizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych. Ocena techniczna jest więc dokonywana na podstawie dotychczasowej dokumentacji oraz oględzin obiektu budowlanego.

Wnioski wynikające z oceny technicznej są wynikiem analizy opartej przede wszystkim na subiektywizmie osoby sporządzającej opracowanie i nie zawsze są jednoznaczne dla wszystkich odbiorców. Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego oceną techniczną jest protokół okresowej kontroli obiektu. W związku z tym jasne jest, że opracowanie tego typu nie jest sporządzane tylko w przypadku podejrzenia nieprawidłowości, ale systematycznie podczas całego okresu eksploatacji obiektów.

Ekspertyza techniczna jest opracowaniem szerszym niż opinia techniczna, gdyż zawiera oględziny i analizy, które znajdują potwierdzenie i są powtarzalne w ramach specjalistycznych badań, pomiarów i kalkulacji. Opracowanie wyczerpującej ekspertyzy wymaga dużo większego nakładu pracy i doświadczenia. W ekspertyzie znajdują się nie tylko wnioski dotyczące rzeczywistego stanu obiektu, ale także analiza przyczyn istniejącego stanu rzeczy oraz metodyka mająca na celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego.

 

Ekspertyza techniczna ‒ Prawo budowlane

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego ekspertyza jest wymagana w sytuacji, gdy wzniesienie nowego obiektu budowlanego jest planowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku. W takim przypadku opracowanie ma na celu stwierdzenie, czy stan bezpieczeństwa i przydatność użytkowania istniejącego budynku nie zostaną zaburzone na skutek oddziaływania nowego obiektu.

Ekspertyza jest także obligatoryjna w sytuacji planowanej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Sprawdzeniu podlegają w takim przypadku konstrukcja i inne elementy budynku z uwzględnieniem podłoża gruntowego.

Należy pamiętać, że opinia lub ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana zawsze wtedy, gdy stan budynku jest niepokojący (np. w sytuacji gdy na elementach konstrukcyjnych pojawią się zarysowania). O zakresie opracowania powinien w takim przypadku zadecydować specjalista ‒ osoba z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności i zakresie.

 

Ekspertyza techniczna ‒ kto ją wykonuje?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ocena techniczna może zostać sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Autorem ekspertyzy technicznej może być natomiast tylko uprawniony rzeczoznawca budowlany.

Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych dotyczy osób, które mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz praktykę przy sporządzaniu projektów lub nadzorowaniu robót. Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej oznacza, że dana osoba spełnia wskazane wymogi oraz zdała państwowy egzamin składający się z części pisemnej i ustnej.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego jest przyznawany osobom, które oprócz posiadania uprawnień budowlanych wykazały się minimum dziesięcioletnią praktyką w zakresie dotyczącym realizowanego rzeczoznawstwa. Kandydat na rzeczoznawcę musi wykazać się także znaczącym dorobkiem praktycznym.

 

Opinia i ekspertyza techniczna ‒ cena

Cena za wykonanie ekspertyzy technicznej zależy między innymi od rodzaju i wielkości obiektu budowlanego. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych koszt takiego opracowania wynosi zazwyczaj od 3 do 5 tysięcy złotych. Wykonanie oceny technicznej z reguły jest wyceniane na kilkaset złotych.

PODZIEL SIĘ: