Mapa do celów projektowych – co zawiera? Ile jest ważna?

Data dodania: 02.07.2021 | Monika Krzyśków
mapy, poziomica, miarka i kask
Facebook Messenger Twitter Mail

Mapa do celów projektowych, tworzona przez geodetę na podstawie pomiarów terenu i aktualizowanej mapy zasadniczej, jest niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Co zawiera ten dokument, ile trzeba na niego czekać i w jaki sposób się go sporządza?

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę inwestor powinien zaopatrzyć się w mapę do celów projektowych. Mapa powinna być zatwierdzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmować swym zasięgiem teren, którego dotyczy wniosek, a także obszar oddziaływania planowanej inwestycji.

 

Czym jest mapa do celów projektowych?

Definicja mapy do celów projektowych jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Zgodnie z tym rozporządzeniem mapa do celów projektowych to opracowanie geodezyjne, które powinno być wykonane na podstawie aktualnej mapy zasadniczej i poprzedzać wykonanie projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych jest zatem dokumentem, bez którego nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Jego wykonanie należy zlecić geodecie z wymaganymi w tym zakresie uprawnieniami zawodowymi.

 

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się informacje o terenie planowanej inwestycji i obszarze, który otacza działkę budowy w pasie co najmniej 30 metrów. Jeśli przy planowanej budowie konieczne jest wytyczenie strefy ochronnej, np. gazociągów, należy również uwzględnić ten teren w dokumencie.

Mapa do celów projektowych zawiera w sobie treść mapy zasadniczej wraz z granicami własności działek. Na mapie do celów projektowych zaznaczone są również:

  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
  • linie zabudowy,
  • osie dróg i ulic,
  • oznaczenia zieleni wysokiej i pomników przyrody,
  • oznaczenia infrastruktury podziemnej liniowej i punktowej.

 

Mapa do celów projektowych może zostać uzupełniona o lokalne informacje, np. dotyczące rzeźby terenu lub uzgodnione projektowane sieci uzbrojenia terenu.

Mapy do celów projektowych zazwyczaj opracowuje się w skali 1:500. Na potrzeby inwestycji liniowych przygotowuje się opracowania w skali 1:1000. 

 

Gdzie uzyskać mapę do celów projektowych?

W celu uzyskania mapy do celów projektowych należy zgłosić się do uprawnionego geodety i zlecić mu jej wykonanie. Specjalista będzie potrzebował niezbędnych informacji dotyczących działki, czyli obrębu ewidencyjnego i jej numeru. Następnie geodeta zgłasza pracę geodezyjną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i czeka na wydanie mapy zasadniczej nieaktualizowanej. Okres oczekiwania na dokumenty wynosi zazwyczaj około 10 dni. Kolejnym krokiem w pracy geodety będą pomiary w terenie i naniesienie aktualizacji w treści mapy zasadniczej, np. aktualne granice klas gruntów czy dane ewidencyjne. Po sporządzeniu zaktualizowanej mapy zasadniczej geodeta kopiuje jej treść do tworzonej mapy do celów projektowych, a następnie składa dokument w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i czeka na jego zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu w Ośrodku geodeta drukuje i podbija zamówioną przez inwestora liczbę sztuk mapy do celów projektowych, po czym przekazuje mu ją zazwyczaj w formie papierowej i cyfrowej. W celu uzyskania pozwolenia na budowę warto zamówić co najmniej 3 sztuki mapy do celów projektowych.

Czas potrzebny na wykonanie mapy do celów projektowych zależy od wielkości terenu i rodzaju inwestycji. Istotny wpływ na czas realizacji będzie miało również obłożenie danego biura geodety. Dla jednej działki, na której ma powstać dom jednorodzinny, proces tworzenia mapy do celów projektowych wynosi najczęściej od 2 do 4 tygodni.

Cena wykonania mapy do celów projektowych zależy od obowiązujących na danym terenie cenników poszczególnych biur projektowych. Zwykle koszt mapy do celów projektowych mieści się w przedziale 1500‒2000 zł.

 

Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

Jak większość dokumentów i opracowań geodezyjnych, mapa do celów projektowych ma określony czas obowiązywania. Ważność mapy do celów projektowych nie jest dokładnie określona. Należy przyjąć, że opracowanie będzie ważne do momentu wystąpienia zmian na uwzględnianym terenie. Jej aktualność będzie zatem zależeć od daty wykonania.

PODZIEL SIĘ: