Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Ile trwa odbiór budynku?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Odbiór budynku wiąże się ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych lub złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Czas na reakcję organu w pierwszym przypadku wynosi 14 dni ‒ po upływie tego czasu można rozpocząć eksploatację obiektu (jeśli urząd nie podejmie żadnych czynności, oznacza to, że następuje tzw. zgoda milcząca). Jeśli finalizacja budowy opiera się na drugiej procedurze, organ nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni przeprowadza obowiązkową kontrolę. Taki odbiór budynku jest przeprowadzany w ciągu jednego dnia. W trakcie oględzin inspektor nadzoru sprawdza następujące kwestie:

 • zgodność wzniesionego budynku z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodność obiektu z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym w zakresie:
  • podstawowych parametrów techniczno-geometrycznych (powierzchni zabudowy, wysokości, wymiarów w rzucie, liczby kondygnacji);
  • poprawności wykonania widocznych elementów konstrukcyjnych;
  • geometrii pokrycia dachowego (kąt nachylenia, układ połaci, wysokość);
  • wykonania niezbędnych urządzeń budowlanych;
  • wykonania niezbędnych instalacji umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z założonym planem funkcjonalno-użytkowym;
  • zapewnienia warunków umożliwiających korzystanie z obiektu przez osoby o obniżonej sprawności (dotyczy obiektów użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych wielorodzinnych);
 • możliwość samodzielnego funkcjonowania (jeśli pozwolenie na użytkowanie ma zostać wydane przed zakończeniem wszystkich robót);
 • rodzaj i parametry użytych wyrobów budowlanych (istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa układu konstrukcyjnego i ochrony przeciwpożarowej);
 • uporządkowanie terenu budowy.

Termin odbioru budynku musi zostać podany do wiadomości inwestora nie później niż w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnych dokumentów (wezwania organu nadzoru do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli).

 

odbiór budynku
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: