Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie dokumenty do odbioru budynku?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Odbiór budynku można przeprowadzić na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych zazwyczaj można zastosować pierwszą procedurę. Wyjątkiem są sytuacje, w których prowadzone prace mają na celu legalizację samowoli budowlanej lub inwestor chce rozpocząć użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót. Dokumenty, które należy złożyć zarówno z zawiadomieniem, jak i wnioskiem, są następujące:

 • dziennik budowy w oryginale;
 • projekt techniczny uwzględniający dopuszczalne prawem zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji;
 • oświadczenia podpisane przez kierownika budowy:
  • potwierdzające zgodność wykonanego obiektu z zatwierdzonym projektem budowlanym, zapisami zawartymi w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami;
  • potwierdzające doprowadzenie placu budowy do odpowiedniego stanu i porządku (jeśli w trakcie prowadzenia robót doszło do zajęcia innych obszarów ‒ np. sąsiednich nieruchomości, drogi lub ulicy ‒ oświadczenie powinno uwzględniać także ich stan);
 • oświadczenie potwierdzające odpowiednie zagospodarowanie terenów przyległych, jeżeli założone funkcjonowanie obiektu jest zależne od ich zagospodarowania;
 • protokoły przeprowadzonych badań i prób przyłączy i instalacji, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie obiektu (muszą one być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia);
 • geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą wyniki inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją sporządzoną przez uprawnionego geodetę, potwierdzającą zgodność usytuowania budynku z zaakceptowanym projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

Pamiętaj, że zarówno zawiadomienie o zakończeniu robót, jak i wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie trzeba złożyć przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu!

Formalności budowlane
odbiór budynku
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: