Wycinka drzew na działce – przepisy, terminy i koszty

Data dodania: 20.07.2022 | Iwona Czyżykowska
Wycinka drzew piłą łańcuchową
Facebook Messenger Twitter Mail

Wycinka drzew na działce budzi wiele wątpliwości wśród właścicieli posesji czy osób dzierżawiących różnego rodzaju tereny. Co jakiś czas można usłyszeć o nowelizacjach przepisów prawnych, które dokładnie regulują te kwestie.

Kilka lat temu głośno było o nowelizacji z 2017 roku, która umożliwiała niemalże nieograniczoną wycinkę drzew znajdujących się na posesjach prywatnych. Od tamtej pory przepisy uległy jednak zmianie. Kolejna nowelizacja została wprowadzona dość szybko i przyniosła ze sobą kolejne regulacje. Jak obecnie wygląda możliwość wycinki drzew na działce? Jakie obowiązki i nakazy nakładają aktualnie obowiązujące przepisy prawne?

 

Wycinka drzew na działce – jakie przepisy prawne regulują te kwestie?

Aktem prawnym, który reguluje sprawy związane z wycinką drzew, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Sporo kontrowersji wzbudzała nowelizacja, jaka została do niej wprowadzona w lutym 2017 roku. Umożliwiła ona bowiem wycinkę drzew i krzewów na własnych posesjach bez konieczności uzyskania jakichkolwiek zezwoleń. Z projektu tego dość szybko się wycofano z uwagi na skutki, jakie mogły mieć miejsce przy masowej wycince drzew przez właścicieli działek. Już w czerwcu 2017 roku pojawiła się kolejna zmiana w tekście wspomnianej ustawy. Obecnie obowiązujące przepisy w większości przypadków zobowiązują osoby chcące usunąć drzewa z własnej działki do złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew, o czym szerzej piszemy poniżej.

 

Formalności związane z wycinką drzew na działce – o czym należy pamiętać?

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew z działki może złożyć zarówno właściciel działki, jak i jej użytkownik, o ile będzie miał na to zgodę właściciela. Składa się go do odpowiedniego organu ‒ w zależności od położenia działki będzie to urząd miasta lub gminy. Należy pamiętać, że w przypadku gdy teren wpisany jest do rejestru zabytków, wymagana jest także zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty poświadczające prawa do działki, na której  prowadzona będzie wycinka. Jeśli wniosek jest składany przez użytkownika, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela nieruchomości. Oprócz tego należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu, a także rysunek przedstawiający nasadzenia, które mają zostać usunięte. Niekiedy wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, ale z reguły dotyczy to podmiotów prawnych, np. spółdzielni mieszkaniowych.

Po złożeniu wniosku w ciągu 21 dni powinny zostać wykonane oględziny drzewa, a po nich w ciągu 14 dni można oczekiwać wydania decyzji. W przypadku braku zgody na wycinkę przysługuje odwołanie do odpowiedniego organu. Warto tutaj zaznaczyć, że decyzja pozytywna często ma formę „milczącej zgody”, czyli wnioskodawca nie musi otrzymać jej na piśmie. Wówczas po upływie wskazanego wyżej czasu, o ile nie otrzyma się odmowy, można przystąpić do wycinki.

 

Pozwolenie na wycinkę drzew – kiedy jest konieczne?

Obecnie obowiązujące przepisy zaostrzyły liberalne prawo z nowelizacji z lutego 2017 roku i zezwolenie nie jest konieczne jedynie w przypadku młodych drzew (do pięciu lat). Nie wymaga się go również w przypadku nasadzeń znajdujących się na plantacjach.

Konieczność zgłoszenia wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew zachodzi w sytuacji, gdy znajdują się one na posesji osoby fizycznej, a ich usuwanie nie jest częścią działalności gospodarczej danej osoby. Dotyczy to drzew, których szerokość pnia na wysokości 5 cm wynosi odpowiednio:

  • 80 cm ‒ klony, topole oraz wierzby;
  • 65 cm ‒ akacje, platany i kasztanowce;
  • 50 cm ‒ pozostałe gatunki.

 

Jakie są koszty wycinki drzew na działce?

Opłatę za wycinkę drzew uiszcza się w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji. Jest ona naliczana zgodnie z rozporządzeniem na podstawie obwodu i gatunku drzewa. Wskazuje się jednocześnie, że stawki te nie mogą przekroczyć określonej kwoty za 1 cm obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Stawki te wahają się od 270 zł przy obwodzie do 25 cm do 3500 zł przy obwodzie powyżej 700 cm. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli na wysokości 130 cm drzewo już jest rozłożyste, każdy z konarów będzie traktowany jako osobne drzewo i będzie naliczana odpowiednio wysoka opłata. W niektórych przypadkach nie pobiera się opłaty za wycinkę. Ma to miejsce szczególnie w przypadku drzew, które wyrosły lub zostały nasadzone po uznaniu danego terenu za budowlany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Należy pamiętać o tym, że za wycinkę drzew bez zezwolenia, a także ich niszczenie odpowiedni organ samorządowy może nałożyć karę pieniężną.

PODZIEL SIĘ: