Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie dokumenty do nadzoru budowlanego?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Nadzór budowlany to organ, który musi zostać powiadomiony zarówno o rozpoczęciu, jak i zakończeniu robót budowlanych. W pierwszym przypadku wraz z zawiadomieniem o planowanym wszczęciu prac należy złożyć także oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków związanych z kierowaniem inwestycją oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpisanie kierownika na listę członków. Jeśli w ramach realizacji budowy jest potrzebny inspektor nadzoru, on także musi złożyć analogiczne oświadczenie i zaświadczenie. Zawiadomienie należy złożyć przed dniem rozpoczęcia robót do urzędu właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. Osobą składającą dokumenty może być inwestor lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.

W przypadku finalizacji robót zgłoszenie obiektu do odbioru można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwsza procedura polega na złożeniu zawiadomienia o zakończeniu robót. W takim przypadku organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na reakcję. Jeżeli w trakcie ustawowego czasu nie podejmie żadnych czynności, uznaje się, że nastąpił odbiór obiektu i można rozpocząć jego eksploatację. Urząd może także w trakcie trwania wskazanych 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Inwestor ma możliwość złożenia wniosku o wydanie takiego zaświadczenia we własnym zakresie.

Drugi sposób formalnego zakończenia budowy wiąże się ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Przedłożenie kompletu dokumentów jest w takim przypadku równoznaczne z wezwaniem organu nadzoru do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Odbiór powinien nastąpić w ciągu 21 dni od złożenia wniosku i załączników. W ciągu 7 dni od momentu przedłożenia dokumentów urząd powinien podać konkretny termin oględzin. Inwestor jest obowiązany do uczestnictwa w czynnościach związanych z kontrolą. Wnioskowanie o wydanie pozwolenia na użytkowanie wymaga powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Formalności budowlane
Nadzór budowlany
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: