Opinia geotechniczna do projektu budowlanego – przepisy

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
model domu na projekcie budowlanym
Facebook Messenger Twitter Mail

Opinia geotechniczna jest niezbędna dla każdej inwestycji, która wymaga opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. Jej cena zależy przede wszystkim od liczby punktów, na podstawie których została ustalona charakterystyka podłoża.

Forma (wzór) opinii geotechnicznej została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

Kiedy jest wymagana opinia geotechniczna?

Wejście w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane przyniosło podział projektu budowlanego na trzy części. Zgodnie z zapisami ustawy dwie z nich muszą zawierać informacje dotyczące jakości podłoża gruntowego:

  • projekt architektoniczno-budowlany ‒ obejmuje opinię geotechniczną oraz informację dotyczącą sposobu posadowienia obiektu budowlanego;
  • projekt techniczny ‒ powinien zawierać, w zależności od istniejących warunków, dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Analizując przepisy, można stwierdzić, że jeśli dla danego obiektu budowlanego jest wymagane sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, to obowiązkowe jest także sporządzenie opinii geotechnicznej.

 

Opinia geotechniczna ‒ wzór

Forma opinii geotechnicznej jest określona we wspomnianym rozporządzeniu dotyczącym ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Zgodnie z tym dokumentem opinia techniczna powinna składać się z części opisowej i graficznej. Pierwsza ma przedstawiać informacje dotyczące wysokości zwierciadła wód gruntowych, a także opis poszczególnych warstw wchodzących w skład podłoża gruntowego, z uwzględnieniem głębokości ich zalegania. W odniesieniu do kolejnych warstw gruntu należy również podać dane związane z ich stopniem plastyczności lub zagęszczenia (w zależności od tego, czy grunt jest spoisty, czy niespoisty), a także miąższość, wilgotność, gęstość i ewentualną spójność.

Opinia geotechniczna jest podstawą do określenia kategorii geotechnicznej obiektu, która jest ściśle uzależniona od stopnia złożenia warunków gruntowo-wodnych oraz rodzaju planowanej inwestycji. 

Obiekty budowlane dzielą się na trzy kategorie geotechniczne:

  • pierwsza kategoria dotyczy obiektów budowlanych wznoszonych na podłożu o prostych warunkach gruntowo-wodnych (zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, równoległy przebieg warstw podłoża gruntowego), które charakteryzują się prostą formą i nieskomplikowanym schematem statycznym. W takim przypadku wystarczające jest zapewnienie minimalnych wymagań określanych na podstawie doświadczeń i prób geotechnicznych o znaczeniu jakościowym;
  • druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty wznoszone na podłożach o prostych i złożonych warunkach gruntowo-wodnych (poziom wody gruntowej w poziomie posadowienia obiektu, nieciągłości w ułożeniu warstw podłoża), których konstrukcja cechuje się większym stopniem skomplikowania pod względem formy i schematu statycznego. W tym podejściu wymagane jest przeprowadzenie analizy danych geotechnicznych zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym;
  • trzecia kategoria geotechniczna odpowiada obiektom posadowionym w skomplikowanych warunkach gruntowych (poziom zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia, nieciągły układ warstw podłoża), które charakteryzują się skomplikowaną formą i złożonym schematem statycznym.

 

Planując budowę domu, powinieneś pamiętać, że wykonanie opinii geotechnicznej jest wymagane dla każdej kategorii geotechnicznej. Jeśli obiekt zostanie zaliczony do drugiej lub trzeciej kategorii, konieczne jest sporządzenie dodatkowej dokumentacji badań podłoża gruntowego i opracowanie projektu geotechnicznego. Jeśli obiekt należy do trzeciej kategorii, niezbędne będzie wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na podstawie wytycznych zawartych w prawie geologicznym i górniczym. 

 

Kto może wykonać opinię geotechniczną?

Sporządzenie obiektywnej opinii geotechnicznej powinno być częścią dokumentacji geologicznej tworzonej przez uprawnionego geologa. W przepisach prawa nie ma jednak oficjalnego wymogu, aby twórcą opinii był specjalista z zakresu geotechniki. Zgodnie z wytycznymi osobą odpowiedzialną za przyjęcie parametrów podłoża gruntowego i kategorii geotechnicznej jest projektant obiektu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla obiektów budowlanych zaliczonych do II i III kategorii geotechnicznej, a także sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymaga posiadania odpowiednich uprawnień geologicznych.

Cena opinii geotechnicznej zależy od zakresu pomiarów koniecznych do wykonania, a więc od warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Jeśli miarodajne jest określenie parametrów podłoża na podstawie danych pozyskanych z trzech punktów na obszarze nieruchomości, cena takiej usługi będzie wynosić od 1000 do 1500 zł. W przypadku większej liczby punktów specjalista wyceni dodatkowo każdą przebadaną strefę.

PODZIEL SIĘ: