pixel
Regulamin korzystania z serwisu internetowego Budogram 

§ 1 Wstęp 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez Administratora na rzecz Użytkowników. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu. 
 2. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2 Definicje 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

Administrator – właściciel serwisu budogram.pl – spółka działająca pod firmą Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w 03-736 Warszawa, Plac Konesera 8, NIP 841-10-03-837, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000088098. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: kontakt@budogram.pl

Serwis – strony i podstrony internetowe, w tym ich wersje mobilne, i inne narzędzia internetowe służące do komunikacji pomiędzy Użytkownikami, udostępniane za pośrednictwem sieci internet przez spółkę pod firmą Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., które dostępne są pod adresem www.budogram.pl.

Strona www – strona www.budogram.pl.

Moderator – osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników. 

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza. 

Login – wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. 

Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są w Serwisie. 

Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi, w ramach Serwisu, możliwości komunikacji z innymi Użytkownikami, w tym w ramach Strony www.. Usługi obejmują także publikację danych w Serwisie, w tym na Stronie www oraz w Aplikacji mobilnej. 

Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu; bądź w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. § 3 Korzystanie z serwisu – zasady ogólne 

 1.  Użytkownik może: 
  1.  zmienić lub usunąć dane Użytkownika w Profilu za pomocą opcji Konta; 
  2.  korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody. 
 3.  Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
  1.  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów; 
  2.  przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób; 
  3.  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Serwisu, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4.  Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest: 
  1. dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  2. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej; 
  3. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej, 
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich; 
  5. umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 
  6. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; 
  7. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie; 
  8. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów; 
  9. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu; 
  10. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem; 
  11. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika. 
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki
 6.  Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożony Ban. 
 7.  Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Serwisu może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, mogą również zostać usunięte z Serwisu wszystkie informacje o Użytkowniku. 
 8.  Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, z jednoczesnym powiadomieniu Użytkownika. 

§ 4 Korzystanie z Serwisu – wymagania techniczne 

 1.  Do korzystania ze strony www niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 
 2.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w § 4 ust 1. 

§ 5 Rejestracja w Serwisie 

 1.  Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika. 
 2.  Podczas procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią całego Regulaminu, a następnie oświadczyć, że akceptuje treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3.  Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy dodanych przez Użytkownika materiałach). 
 4.  Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża ponadto zgodę na: 
  1.  zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji i ich przetwarzanie w celach obsługi jego Konta, w tym w celach informacyjnych, statystycznych, w tym na stronie www.budogram.pl ;
 5.  Użytkownik rejestrując się w Serwisie może ponadto wyrazić zgodę na: 
  1.  zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji i ich przetwarzanie w celach marketingowych;
  2.  na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, o usługach i produktach Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych. 
 6.  Użytkownik zobowiązany jest do podania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Banem.
  Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła do Konta. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie w Serwisie podanych danych osobowych podczas rejestracji oraz późniejszej edycji Profilu, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie. 
 7. Do swojego Konta Użytkownik może się zalogować używając adresu e-mail oraz hasła ustalonego podczas rejestracji bądź poprzez swoje konto Facebook lub Google.
 8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu. 
 9.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Administrator zobowiązuje się do usunięcia konta użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy czym wszelkie komentarze, wpisy oraz wszelka aktywność Użytkownika w serwisie zostaje przez Administratora zanonimizowana, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika. 

§ 6 Konto 

 1.  Posiadanie przez Użytkownika w Serwisie Konta, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie fotografii i innych dozwolonych Regulaminem materiałów jest bezpłatne.
 2.  Użytkownikowi zostają udostępnione w Serwisie następujące funkcje:
  1. w module Profil, Użytkownik może zarządzać swoim profilem, blokować powiadomienia od wybranych użytkowników itp.;
  2.  w module Dziennik, Użytkownik ma m.in. możliwość utworzenia swojego dziennika budowy, zamieszczania wpisów, jak również dodawania fotografii, filmów do dziennika budowy, edytowania wpisów w dzienniku budowy, , w module Dzienniki Budów , Użytkownik może przeglądać dzienniki budowy innych użytkowników oraz filtrować dzienniki według wybranych kryteriów;
  3. w module Porady, Użytkownik może przeglądać porady do swojego etapu budowy;
  4. w module Komentarze, Użytkownik może zadawać pytania do wpisu do dziennika innego użytkownika, może odpowiadać na pytania innych użytkowników, przeglądać swoją ostatnią aktywność;
  5. w module Powiadomienia, Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowej poradzie, jak również o nowej wiadomości, może przeglądać dotychczasowe powiadomienia, jak również wiadomości;
  6. Użytkownik może zapoznać się z modułem Jak to Działa, jak również z Polityką Prywatności i Regulaminem Serwisu
 3.  Użytkownik może udzielać odpowiedzi na przesłane pytania oraz może zadawać pytania Ekspertom oraz przeglądać popularne porady udzielone przez Ekspertów.
 4.  Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego logowania, mogą zostać usunięte po uprzednim powiadomieniu Użytkownika. 
 5.  W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny przy jednoczesnym powiadomieniu Użytkownika o tym fakcie. 
 6.  Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie.
 7.  Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu. 
 8.  Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika. 
 9.  Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku ich zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności. 
 10.  Informacje i inne materiały umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu. 
 11.  Administrator świadomie nie udostępni Loginu osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta bez świadomego udziału Administratora. 
 12.  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora. 
 13.  Administrator w ramach zarządzania Serwisem, może m.in. Regulamin Serwisu, Politykę Prywatności, może przeglądać listę użytkowników, moderować wpisy dzienników, zablokować konto danego użytkownika, moderować komentarze.. 

§ 7 Fotografie, filmy, inne utwory
 1. Użytkownik zamieszczając fotografie, filmy lub inne utwory (np. teksty) w rozumieniu prawa autorskiego w Serwisie oświadcza, że: 
  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii, filmu, utworu w Serwisie i ich publiczne udostępnienie w ten sposób; 
  2. fotografia, film, utwór ani ich zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich; 
  3. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zamieszczonych fotografii, filmów, utworów, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii, filmów, utworów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018poz. 1191 z późn. zm.). 
 2.  Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. 
 3. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania/modyfikacji fotografii, filmu, utworów, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie. 
 4. Fotografia, film może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować fotografię, film, utwór. 
 5.  Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii, filmów, utworów z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie, filmy, utwory jednakowe lub podobne. 
 6.  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii, filmów, utworów. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik. 
 7.  Zabronione jest również zamieszczanie fotografii, filmów, utworów o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym lub obrażającym przekonania i poglądy polityczne. Administratorzy mogą usunąć fotografie, filmy, utrowy subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii, filmów, utworów naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta. 

§ 8 Odpowiedzialność Administratora i reklamacje 

 1.  Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 2.  Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1). 
 3.  Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika. 
 4.  Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 
 5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografiii innych materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu
 6.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich. 
 7.  Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody. 
 8.  Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 
 9.  Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. 
 10.  Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników. 
 11.  Reklamacje dotyczące nienależytego działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail:kontakt@budogram.pl 
 12.  Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie tych reklamacji które zostaną zgłoszone w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot. 
 13.  Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia. 
 14.  Reklamacja powinna zawierać: 
  1.  określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika) 
  2.  określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu. 
  3.  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. 
 15.  Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania przez Administratora. 
 16.  Użytkownik ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy m.in. do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego m.in. zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy świadczenia usług.

§ 9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 

 1.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w 03-736 Warszawa, Plac Konesera 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000088098, REGON: 770733953, NIP: 841-10-03-837, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 374 324 808,00 zł. 
 2.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Serwisu przez Użytkownika, na co Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach: obsługa konta użytkownika w portalu Budogram, w celach marketingowych, Podstawy prawne przetwarzania: uzasadniony interes Administratora; obowiązek prawny; zgoda Użytkownika
 3.  Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora: agencje marketingowe, którym zlecamy obsługę portalu, a także podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, konsultingowe. Dane mogą być przetwarzane przez spółki powiązane z Administratorem. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa. 
 4.  Prawa związane z przetwarzaniem danych: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Użytkownikowi przysługuje również: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawa określone w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.budogram.pl.
 5.  Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1). 
 6.  Strona www działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Stronę www, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze strony www. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania ze Strony www, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. 
 7.  Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały szczegółowe w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.budogram.pl


 § 10 Zmiany Regulaminu 

 1.  Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.budogram.pl wraz z informacją o ich dokonaniu. 
 2.  Regulamin wchodzi w życie wraz z opublikowaniem go na stronie www.budogram.pl
 3.  Po ukazaniu się na stronie www.budogram.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 
 4.  W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Konto i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 
 5.  Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.