Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Ile kosztuje kierownik budowy 2020 / ile kosztuje kierownik budowy?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Kierownik budowy to osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Koszt jego zatrudnienia zależy przede wszystkim od wielkości i stopnia skomplikowania inwestycji. Kierownik budowy musi zostać ustanowiony w przypadku każdej budowy, której rozpoczęcie było poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych stawki za zatrudnienie kierownika budowy zazwyczaj wahają się od 1500 do 3000 zł za całą inwestycję i zależą od regionu kraju. W ramach świadczonych usług kierownik prowadzi dziennik budowy oraz sprawuje nadzór nad poszczególnymi robotami. Dla większych budów koszty są wyższe i z reguły wypłaca się je w formie wynagrodzenia miesięcznego.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym obowiązki kierownika budowy zostały rozszerzone. W przypadku prowadzenia procesu inwestycyjnego według zmodernizowanych wytycznych jednostka kierująca budową jest zobowiązana do odebrania od inwestora oraz potwierdzenia nowo wyodrębnionej części projektu budowlanego ‒ projektu technicznego. Oznacza to, że właśnie na kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność stwierdzenia kompletności takiego opracowania jeszcze przed rozpoczęciem robót. Według prawa projekt techniczny powinien zawierać przede wszystkim informacje o projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych obiektu oraz wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także informacje o planowanych rozwiązaniach technicznych i materiałowych. Ponadto w opracowaniu tym powinien się znaleźć audyt energetyczny oraz odpowiednie opracowanie geotechniczne. Do obowiązków kierownika budowy należy zabezpieczenie terenu robót, a także wywieszenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagane).

kierownik budowy
Koszty budowy domu
PODZIEL SIĘ: