pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 13: Prace wykończeniowe

Pytanie do eksperta

Jakie dokumenty muszę złożyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 czerwiec 2020, 11:25

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie składamy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do wniosku dołączamy: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami, dokumentację geodezyjną, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

Comments form avatar