pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 2: Wybór działki

Pytanie do eksperta

Czym jest obszar oddziaływania?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

17 lipiec 2019, 11:36

Obszar oddziaływania to teren wokół budowanego domu, wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów, czyli warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie środowiska, ochrony zabytków czy prawa wodnego. Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie.

Comments form avatar