Kosztorys ofertowy ‒ co powinien zawierać? Jak go zrobić?

Data dodania: 23.06.2021 | Anna Bartoś
inwestorzy i inżynier na budowie
Facebook Messenger Twitter Mail

Jeśli chcesz przystąpić do przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych, niezbędne będzie sporządzenie kosztorysu ofertowego. Dokument ten musi powstać na podstawie przedmiaru należącego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobacz, jak zrobić kosztorys ofertowy i czym jest uproszczony kosztorys ofertowy. 

 

Kosztorys ofertowy – co warto o nim wiedzieć?

Przygotowując kosztorys ofertowy, musisz zaproponować cenę, za jaką jesteś w stanie podjąć się wykonania zakresu prac ujętych w przedmiarze. W większości sytuacji inwestor zlecający wykonanie robót zapoznaje się z kilkoma kosztorysami ofertowymi, które składają różne firmy (podwykonawcy), i wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Dlatego przygotowując tego rodzaju symulację kosztów, szczegółowo rozpisz wszystkie informacje. Osoba wybierająca ofertę nie zawsze decyduje się na współpracę z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. W takim przypadku wątpliwości może budzić jakość wykorzystywanych materiałów, brak własnego sprzętu i doświadczenia lub zatrudnienie niewykwalifikowanych pracowników. 

W kosztorysie ofertowym najważniejszym elementem jest kwota, jaką wykonawca życzy sobie za zrealizowanie zadania. Stawka, którą zaproponujesz, jest podstawą do następnych etapów postępowania przetargowego, czyli rozmów prowadzących do nawiązania współpracy. Może się jednak zdarzyć, że zaproponowana przez ciebie kwota z różnych powodów jest dla inwestora nieodpowiednia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Kosztorys ofertowy jest zwykle sporządzany w przypadku większych ofert czyi zamówień publicznych. Jeśli chodzi o drobne prace, które wymagają mniejszego zakresu robót, nie ma konieczności tworzenia kosztorysu ofertowego ‒ wystarczy umowa dotycząca kwoty ryczałtowej, jaka zostanie uzgodniona między zleceniodawcą a wykonawcą.

 

Jakie informacje powinien zawierać kosztorys ofertowy?

Kalkulację ofertową przygotowuje się na specjalne zamówienie i zgodnie z oczekiwaniami podmiotu, który ogłasza przetarg i planuje wykonanie określonego zakresu robót budowlanych. W kosztorysie ofertowym powinny być zawarte następujące informacje:

  • dane wykonawcy i inwestora;
  • dokumentacja projektowa;
  • tabela elementów scalonych, czyli informacje o tym, jakie prace zostaną wykonane;
  • kalkulacja cen materiałów, jakie zostaną wykorzystane do prac budowlanych;
  • kalkulacja cen za wykonanie poszczególnych etapów robót;
  • zestawienie sprzętu, jaki zostanie wykorzystany do prac;
  • czas, w jakim wykonawca zobowiązuje się wykonać zaplanowane prace;
  • termin ważności złożonej oferty.

 

Do sporządzania kosztorysu niezbędna jest dokumentacja projektowa, a także przeprowadzone pomiary lub ewentualnie protokół typowania robót. Przy tworzeniu kosztorysu uwzględnia się aktualne ceny jednostkowe poszczególnych materiałów, a także jednostkowe nakłady rzeczowe, uśrednione kwoty robocizny oraz zestawienie warunków technicznych dotyczących wykonania robót i ich odbioru.

Tak sporządzony dokument pozwala na precyzyjne zaplanowanie odpowiedniej liczby pracowników, którzy będą zatrudnieni do wykonywania prac budowlanych. Poza tym kosztorys wskazuje przychody i wydatki, jakie mogą zostać poniesione w trakcie procesu prac, co jest istotnym czynnikiem w kwestiach rozliczeniowych na końcowym etapie finalizowania inwestycji.

Kosztorys ofertowy dotyczy konkretnego zakresu robót. W systemie zamówień publicznych dokument ten ma charakter propozycji wynagrodzenia dla wykonawcy, jeśli wykona on zlecenie zgodnie z ustalonymi założeniami. Warto wspomnieć, że kosztorys jest istotnym dokumentem w całym procesie budowlanym. Dlatego też powinien być tak sformułowany, żeby był jednoznaczny i zrozumiały dla wszystkich stron uczestniczących w procesie budowlanym ‒ zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy.

Ważnym zapisem w kosztorysie ofertowym jest zaakceptowana przez wykonawcę stawka za robociznę. Wysokość tej stawki w największym stopniu oddziałuje na cenę zawartą w kosztorysie, która istotnie wpływa na zwiększenie szans wygrania przetargu. Należy jednak zadbać o to, żeby stawka policzona za robociznę nie była zbyt niska, czyli poniżej kosztów, jakie wykonawca ponosi z tego tytułu. Dlatego zanim przystąpisz do złożenia swojej oferty, szczegółowo przeanalizuj koszty i dokonaj kalkulacji stawki za wykonanie robót.

 

Kosztorys ofertowy uproszczony – kiedy jest sporządzany?

Uproszczony kosztorys możesz sporządzić wtedy, gdy takie jest wymaganie inwestora (zleceniodawcy) ‒ jeśli nie potrzebuje on szczegółowego zakresu robót i ponoszonych na nie kosztów (wykazanych jednostkowych stawek). Jest to bardzo podstawowa wersja kalkulacji, która zawiera ogólne informacje o tym, jakie prace będą przeprowadzone, a także o materiałach i sprzętach potrzebnych do realizacji zlecenia.

PODZIEL SIĘ: