pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Jak rozwiązać spór z sąsiadem o przebieg granic?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

05 czerwiec 2020, 10:52

Najlepszym sposobem byłoby oczywiście polubowne rozwiązanie sprawy. Jeśli jednak nie można tego zrobić, trzeba przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości – postępowanie rozgraniczeniowe. Jego zasady reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W toku postępowania rozgraniczeniowego ustala się na nowo przebieg spornych granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z poczynionymi ustaleniami, pozostaje skierować sprawę do sądu.

Comments form avatar