pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Jakie są wymagania odporności ogniowej dla domów jednorodzinnych?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Kwestię bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje rozporządzenie: „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z nim budynki muszą być tak zaprojektowane i zbudowane, żeby zachowały nośność w czasie pożaru i ograniczały rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu w budynku i na budynki sąsiednie. Budynki muszą ponadto zapewniać możliwość ewakuacji ludzi.  

Comments form avatar